داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۱۴ تير ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۱۵
کد مطلب : 1546
 

ارزش غذايي پودر ضايعات ميگودر تغذيه مرغ گوشتي
هدف از اين آزمايش شناسايي تركيبات شيميايي ضايعات ميگو بررسي ارزش غذايي آنها و مطالعه امكان استفاده از اين ضايعات به جاي پودر ماهي در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي بوده است .
 
ارزش غذايي پودر ضايعات ميگودر تغذيه مرغ گوشتي
 تجزيه شيميايي ضايعات ميگو نشان داد كه اين ماده به ترتيب حاوي 54 ، 3 ، 845/2 ،9/18 ،27/24 و 25/10 درصد پروتئين خام ، كلسيم ، فسفر،كيتين، خاكسترو چربي بوده است . براي مشخص كردن مناسب ترين سطح جايگزيني پودر ضايعات ميگو به جاي پودر ماهي و بررسي ارزش بيولوژيكي اين پودر بر رشد جوجه هاي گوشتي طي يك آزمايش تغذيه اي در قالب طرح كاملا تصادفي با 360 قطعه جوجه گوشتي از 21 روزگي سن تا 56 روزگي تحت 6 تيمار و 4 تكرار 20 ،40 ،60 ، 80 و 100 % پودر ضايعات ميگو جايگزين معادل پروتئين پودر ماهي محتواي جيره شاهد گرديد . در پايان نتايج آزمايش اختلاف معني داري بين ميانگين وزن زنده در گروههاي مختلف جايگزيني پودر ميگو به جاي پودر ماهي بود با گروه شاهد نشان نداد . بيشترين افزايش وزن زنده مربوط به گروه 40 % جايگزيني پودر ضايعات ميگو به جا پودر ماهي بود كه اين تيمار بطور معني داري از تيمار 100 % جايگزيني پودر ميگوبه جاي پودر ماهي افزايش وزن بيشتري داشت . ميانگين مصرف دان و ضريب تبديل غذايي را تيمار 40 % جايگزيني پودر ميگو به اي پودر ماهي نشان داد . نتايج تجزيه لاشه جوجه هاي بازده سينه و درصد چربي شكمي وجود ندارد . نتايج كلي اين آزمايش دلالت دارد بر اينكه پودر ضايعات ميگو جايگزيني مناسبي براي پودر ماهي بوده و از ارزش غذايي مناسبي براي تغذيه جوجه هاي گوشتي برخوردار مي باشد .