داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۳۸
کد مطلب : 7261
 

استفاده از ميوه بلوط تانن گيري شده در جيره هاي غذايي جوجه هاي گوشتي
صیف علی ورمقانی ،اکبر یعقوب فر ،علی اکبر قره داغی ، هوشنگ جعفری
 
استفاده از ميوه بلوط تانن گيري شده در جيره هاي غذايي جوجه هاي گوشتي
به منظور تعيين ارزش غذايي مغز ميوه بلوط تانن گيري شده و تاثير آن بر روي توان توليدي و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي آزمايشي در قالب طرح کاملا تصادفي متعادل با 5 تيمار (جيره هاي غذايي) و 4 تکرار با 25 قطعه جوجه گوشتي درهر تکرار (تعداد 500 قطعه جوجه گوشتي يکروزه) به مدت 49 روز در شرايط پرورش يکسان اجرا گرديد. ترکيبات شيميايي ميوه بلوط تانن گيري شده شامل ماده خشک، پروتيين خام، چربي خام، فيبر خام، خاکستر، کلسيم، فسفر، نشاسته و تانن به ترتيب 91.5، 5.7، 4.45، 3.75، 0.86، 0.20، 0.12، 53.36 و 1.76 درصد در ماده خشک بود. انرژي قابل سوخت و ساز ظاهري (AME) و تصحيح شده براي ازت (AMEn) به ترتيب 3085 و 3239 کيلوکالري در کيلوگرم ماده خشک بود. جيره هاي آزمايشي شامل سطوح 0، 5، 10، 15 و 20 درصد ميوه بلوط تانن گيري شده براساس توصيه هاي NRC تعديل شده به 2900 کيلوکالري در کيلوگرم انرژي قابل سوخت و ساز و غلظت يکسان ساير مواد مغذي دردوره هاي آغازين (0 تا 3 هفتگي) و رشد (4 تا 7 هفتگي) تنظيم گرديدند. صفات افزايش وزن، مصرف خوراک، ضريب تبديل غذايي در دوره هاي آغازين، رشد، 1 تا 6 هفتگي و 6 و 7 اندازه گيري و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. نتايج آزمايش نشان داد که تيمارهاي آزمايشي براي صفات افزايش وزن، مصرف خوراک، ضريب تبديل غذايي در دوره آغازين، رشد، 1 تا 6 هفتگي و کل دوره اختلاف معني داري با يکديگر نداشتند. ميانگين اين صفات درکل دوره براي تيمارهاي 1 تا 5 به ترتيب 40.27، 38.16، 40.09، 37.82، 37.97 گرم در روز براي افزايش وزن روزانه و 84.95، 84.48، 84.62، 58.21 و 58.38 گرم در روز براي مصرف خوراک و 2.11، 2.21، 2.11، 2.25 و 2.25 براي ضريب تبديل غذايي بود. در کل دوره آزمايش، اختلاف ميانگين وزن زنده و درصد تلفات در بين تيمارهاي آزمايشي معني دار نبود. در مورد صفات مربوط به لاشه، وزن سينه در پايان دوره پرورش و وزن چربي محوطه شکمي در پايان 6 هفتگي در بين تيمارهاي آزمايشي اختلاف معني داري را نشان داد (p<0.05) نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد که استفاده از ميوه بلوط تانن گيري شده در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي تا سطح 20 درصد، بدليل نداشتن اثرات نامطلوب بر عملکرد و اقتصادي بودن قابل توصيه است.

کليدواژگان: ميوه بلوط تانن گيري شده، تانن، انرژي قابل سوخت وساز، عملكرد و جوجه گوشتي