داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۸
کد مطلب : 11906
 

ارزیابی اثر ضدمیکروبی فیلم های پلی لاکتیک اسید حاوی نانوسلولز و اسانس های زیره سیاه و نعناع فلفلی
فاضله طالبی; علی میثاقی; علی خنجری; ابولفضل کامکار; حسن گندمی; معصومه سعیدی گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مرجع : Iranian Journal of Veterinary Medicine
 
ارزیابی اثر ضدمیکروبی فیلم های پلی لاکتیک اسید حاوی نانوسلولز و اسانس های زیره سیاه و نعناع فلفلی
زمینه مطالعه: دراین مطالعه اثر ضدمیکروبی فیلم های پلی لاکتیک اسید حاوی نانوسلولز، اسانس های زیره سیاه و نعناع فلفلی بر روی برخی از باکتری های پاتوژن مورد مطالعه قرار گرفت. هدف: هدف از این مطالعه دست یابی به یک بسته بندی دوستار محیط زیست با افزایش ایمنی مواد غذایی بود. روش کار: بعد از اسانس گیری ترکیبات شیمیایی اسانس ها توسط GC-MS آنالیز گردید. فیلم های پلی لاکتیک اسید حاوی غلظت های مختلف اسانس های زیره سیاه و نعناع فلفلی ( ٠، 5/0 و ١٪‏ ) و نانو سلولز (٠ و ١٪‏ )به روش قالب گیری تهیه گردید و اثر ضد میکروبی آنها بر علیه باکتری های گرم مثبت( استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس) و باکتری های گرم منفی( ویبریوپاراهمولیتیکوس، اشرشیاکلی، سالمونلا تیفی موریوم)به روش انتشار دیسک مورد ارزیابی قرار کرفت. نتایج: ترکیبات اصلی اسانس زیره سیاه شامل پروپانال2-متیل-3-فنیل(08/34%)، سیمن(23/18%) و میرتنال(37/12%) می‌باشد. همچنین پی-منتال-3- اول(59/44%) و پی-منتان-3-وان، ترنس(14/12%) عمده ترکیبات اسانس نعناع فلفلی را تشکیل می‌دهند. نتایج این مطالعه نشان داد که فیلم خالص پلی لاکتیک اسید و یا همراه با نانوسلولز هیچ گونه اثر ضد میکروبی بر روی پنج باکتری مورد مطالعه نداشت اما فیلم های حاوی اسانس ها اثر ضد میکروبی معنی داری را نشان دادند(p<0.05) که این اثر در فیلم ترکیب شده با اسانس زیره سیاه قوری تر از اسانس نعناع فلفلی می‌باشد. همچنین اثر مهاری فیلم ها وابسته به غلظت بود به علاوه نتایج این مطالعه آشکار ساخت باکتری های گرم مثبت نسبت به باکتری های گرم منفی حساسیت بالاتری نسبت به فیلم های پلی لاکتیک اسید حاوی اسانس داشتند. نتیجه گیری نهایی: نتایج این مطالعه آشکار ساخت که فیلم های پلی لاکتیک اسید حاوی اسانس زیره و نعناع فلفلی ممکن است برای بسته بندی مواد غذایی به منظور افزایش زمان نگهداری و ایمنی آنها مفید واقع شود.
زیره سیاه، نانوذرات سلولز، انتشار دیسک، نعناع فلفلی، پلی لاکتیک اسید