داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۱۴
کد مطلب : 7521
 

كشف قيمت ها در بازار گوشت مرغ– كاربرد نمودارهاي غير سيكلي جهت دار
رضا مقدسي، هانيه يوسفي متقاعد
 
كشف قيمت ها در بازار گوشت مرغ– كاربرد نمودارهاي غير سيكلي جهت دار
بورس كالاي كشاورزي، بازاري سازمان يافته و متشكل است كه در آن محصولات كشاورزي به صورت نقدي يا آتي مورد داد و ستد قرار مي گيرند. كشف قيمت ها به معني بررسي و شناسايي چگونگي ارتباط ميان قيمت يك كالا در چند بازار مرتبط مي باشد. از جمله كالاهايي كه در بخش كشاورزي در بورس كالا معامله مي گردد، گوشت مرغ است كه مقدار توليد اين محصول در سال 1386 حدود 1468 هزار تن در كل كشور بوده است. از اينرو در اين مطالعه سعي شده است كه فرآيند كشف قيمتها ميان بازارهاي گوشت مرغ كه از نظر مكاني از هم مجزا بوده و از طريق بازار حمل و نقل به يكديگر ارتباط مي يابند مورد بررسي قرار گيرد. براي اين منظور از داده هاي روزانه(15 فروردين تا 10 مرداد) سال 1389 قيمت گوشت مرغ بازار بورس استانهاي تهران ، قزوين و زنجان و نيز از روش تصحيح خطاي برداري و نمودارهاي غير سيكلي جهت دار به منظور بررسي عليت استفاده شده است. نتايج آزمون يوهانسون حاكي از آن است كه قيمت گوشت مرغ در اين سه استان داراي يك ارتباط بلندمدت مثبت و معني دار است. همچنين نتايج تجزيه واريانس و نمودار غير سيكلي مستقيم نيز نشانگر اين مطلب است كه بازار استان قزوين در فرآيند كشف قيمت داراي اهميت فراواني بوده و اطلاعات بازار اين استان به دو استان ديگر منتقل مي گردد. همچنين بازار استان زنجان اطلاعات بازارهاي تهران و قزوين را دريافت كرده و اين در حالي است كه بازار تهران تنها اطلاعات قيمتي بازار قزوين را دريافت مي نمايد.
کليدواژگان: بازار بورس محصولات كشاورزي ، كشف قيمت ها ، گوشت مرغ