داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۸ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۴۵
کد مطلب : 6829
 

اثرات تغذيه درون تخم مرغ گلوتامين بر عملكرد، ريختشناسي روده كوچك و پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي
محسن توسلي، سيد ناصر موسوي، محمد رضا عابديني
 
اثرات تغذيه درون تخم مرغ گلوتامين بر عملكرد، ريختشناسي روده كوچك و پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي
در روز شانزدهم جوجه كشي، 600 عدد تخم مرغ بارور مرغ مادر گوشتي راس 308 انتخاب و پس از توزين، در قالب يك طرح بلوك كاملا تصادفي به 5 گروه آزمايشي با 4 تكرار و هر تكرار شامل 30 عدد تخم مرغ اختصاص داده شدند. گروه هاي آزمايشي شامل 1) بدون تزريق (شاهد)، 2) تزريق محلول كلريد سديم 9/0 درصد، 3) تزريق محلول 5/0 درصد گلوتامين، 4) تزريق محلول يك درصد گلوتامين در محلول 9/0 درصد كلريد سديم و 5) گروه تغذيه شده با يك درصد مكمل جيره اي گلوتامين در دوره پرورش بودند. در روز هجدهم جوجه كشي، يك ميلي ليتر از محلول هاي مورد آزمايش به مايع آمنيوتيك هر يك از تخم مرغ ها تزريق شد و با گروه شاهد و گروه دريافت كننده يك درصد گلوتامين جيره اي، مشابه گروه هاي ديگر عمل شد. پس از تفريخ، جوجه ها توزين شده و به سالن آزمايش منتقل شدند و تا 42 روزگي پرورش داده شدند. در روز سوم پرورش، به منظور بررسي ويژگي هاي ريخت شناسي روده كوچك، از ژژنوم جوجه هاي گوشتي نمونه برداري انجام شد. در روز 21 و 28 پرورش، جهت تعيين تيتر آنتي بادي ضد (SRBC) Sheep Red Blood Cells خونگيري بعمل آمد. تزريق محلول 5/0 درصد گلوتامين در مقايسه با گروه شاهد بدون تزريق، باعث بهبود افزايش وزن بدن جوجه ها هنگام تفريخ گرديد (05/0P<)، تزريق هر يك از محلول ها تاثير معني داري بر درصد جوجه در آوري نداشت. تزريق گلوتامين در تخم مرغ هاي مادر گوشتي مانند افزودن گلوتامين به جيره، بر صفات عملكردي دوره پرورش، ويژگي هاي ريخت شناسي روده كوچك و پاسخ ايمني ضد SRBC تاثير معنيداري نداشت.

کليدواژگان: تزريق درون تخم مرغ، گلوتامين، جوجه هاي گوشتي، ريخت شناسي روده، ايمني