داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۴۷
کد مطلب : 7143
 

تاثير روش هاي مختلف تجويز پروبيوتيك در هچري بر عملكرد رشد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي
عليرضا مقدم ، محمد امير كريمي ترشيزي ، شعبان رحيمي
 
تاثير روش هاي مختلف تجويز پروبيوتيك در هچري بر عملكرد رشد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي
به دنبال آشكار شدن جنبه هاي منفي استفاده از آنتي بيوتيك هاي محرك رشد در تغذيه طيور ، ا ستفاده از پروبيوتيك ها به عنوان ميكرو ارگانيسم هايي با اثرات مفيد بر ميزبان ، مورد توجه فزاينده قرار گرفته است. به منظور بررسي تاثير روش هاي مختلف تجويز پروبيوتيك در هچري بر عملكرد رشد، فاكتورهاي خوني و سيستم ايمني، تعداد 300 قطعه جوجه خروس گوشتي راس(308) در پنج گروه آزمايشي شامل شاهد و چهار روش تجويز به صورت تزريق به تخم مرغ، دهاني، افشانه و كلوآكي با 3 تكرار و 20 قطعه جوجه در هر واحد آزمايشي مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه گيري از خون به منظور بررسي فاكتورهاي خوني در سن 40 روزگي انجام شد، همچنين عملكرد توليد و سيستم ايمني پرنده ها تا سن 42 روزگي مورد بررسي قرار گرفت. روش هاي تجويز پروبيوتيك در هچري بر افزايش وزن روزانه در دوره پاياني، خوراك مصرفي در دوره پاياني و كل دوره، وزن نسبي بورس در 28 روزگي، پاسخ ايمني سلولي به دي نيتروكلرو بنزن در 28 و 38 روزگي (05/0 p< )، وزن نسبي طحال در 42 روزگي، و افزايش وزن روزانه در كل دوره (01/0p< ) تاثير معني داري داشت و نيز بر كلسترول و تري گليسريد پلاسما، هموگلوبين خون، عيار پادتن توليدي عليه گلبول قرمز گوسفند، پاسخ ايمني به فيتوهماگلوتينين، وزن نسبي طحال در 28 روزگي و وزن نسبي بورس در 42 روزي تاثير معني داري نداشت (05/0 p> .) به طور كلي تجويز زود هنگام پروبيوتيك به روش دهاني باعث بهبود عملكرد رشد جوجه هاي گوشتي مي شود.


کليدواژگان: عملكرد ، پروبيوتيك ، جوجه گوشتي. ، روش تجويز