داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۵۲
کد مطلب : 8818
 

تاثير جايگزيني جو بجاي ذرت با و بدون استفاده از آنزیم
 
تاثير جايگزيني جو بجاي ذرت با و بدون استفاده از آنزیم
مصرف جو به علت داشتن پلي ساكاريدهاي بتا_گلوكان در جيره جوجه هاي گوشتي محدوديت دارد. مي توان با مصرف آنزيم هاي تجارتي از جو به مقدار بيشتري در جيره طيور استفاده كرد. اين آزمايش به منظور بررسي تأثير مكمل آنزيمي بتا_گلوكاناز بر عملكرد جوجه هاي گوشتي، درصد چربي محوطه بطني، وزن روده ها و ارزيابي اقتصادي توليد يك كيلوگرم گوشت در جيره هاي شامل سطوح مختلف ذرت و جو به اجرا درآمد. تعداد 540 قطعه جوجه گوشتي تجارتي در سن هفت روزگي به 45 گروه 12 قطعهاي تقسيم شدند و هر سه گروه از جوجه ها از 15 جيره آزمايشي كه در آنها جو در سطوح صفر (گروه شاهد)، 25، 50، 75 و100 درصد جايگزين ذرت شده بود، همراه با دو سطح از آنزيم (025/0 و 05/0 درصد)، تا سن 49 روزگي داده شد. جيره ها با استفاده از روغن به نحوي فرموله شدند كه پروتئين و انرژي آنها يكسان گرديده بود. در سن 49 روزگي دو قطعه خروس و دو قطعه مرغ از هر تكرار انتخاب و پس از وزن كشي، جهت تعيين وزن لاشه، چربي محوطه بطني و وزن روده ها ذبح شدند. نتايج نشان داد كه افزايش وزن جوجه هاي گوشتي با افزايش هر سطح از جانشيني جو بدون آنزيم به جاي ذرت به ترتيب 83/0،08/6،9/12و 1/16 درصد كاهش يافت. افزايش وزن جوجه هاي تغذيه شده با جيره هاي حاوي مقادير بالاي جو و سطح 05/0درصد آنزيم هيچ گونه اختلاف معني داري (01/0>p) با گروه شاهد نداشت. همچنين مكمل آنزيمي در هر دو سطح، به خصوص در سطح 05/0 درصد باعث بهبود معني داري (01/0>p) در مصرف غذا و ضريب تبديل غذاي جوجه هاي تغذيه شده با جو شد. آنزيم در هر دو سطح به كار رفته، مخصوصا در سطح 05/0 درصد باعث كاهش معني دار (01/0>p) در چربي محوطه بطني جوجه ها گرديد. نتايج كلي اين آزمايش نشان داد كه جو با آنزيم جايگزيني مناسب براي ذرت بوده و سطح 05/0درصد آنزيم، به دليل عملكرد بهتر و توليد اقتصادي تر يك كيلوگرم گوشت، بر سطح 025/0 درصد آنزيم برتري دارد.