داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
پنجشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۰۶
کد مطلب : 6612
 

اثر سطوح مختلف چربي و نوع افزودني (آنتي بيوتيك و پروبيوتيك) بر صفات بيوشيميايي خون و عملكرد جوجه هاي گوشتي
سيد داود شريفي ، احسان تواضعي ، علي اكبر خادم ، عباس برين
 
اثر سطوح مختلف چربي و نوع افزودني (آنتي بيوتيك و پروبيوتيك) بر صفات بيوشيميايي خون و عملكرد جوجه هاي گوشتي
براي بررسي اثر دو سطح چربي (سه و شش درصد) و سه نوع افزودني (بدون افزودني، فلاوومايسين و پروتكسين) بر عملكرد و صفات بيوشيميايي خون از 288 قطعه جوجه يك روزه نر سويه تجاري راس 308 در يك آزمايش فاكتوريل (3 × 2) در قالب طرح كاملاً تصادفي استفاده شد. پرندگان به طور تصادفي در شش تيمار و با چهار تكرار و 12 پرنده در هر تكرار توزيع شدند. نتايج نشان داد كه مصرف خوراك و افزايش وزن جوجه هاي تيمار حاوي چربي + فلاوومايسين بيشتر از جوجه هاي تيمارهاي حاوي چربي + پروتكسين بود (05/0 P<). غلظت كلسترول، HDL و LDL سرم خون جوجه هايي كه با جيره حاوي شش درصد چربي تغذيه شدند بيشتر بود و غلظت HDL، LDL و كلسترول جوجه هايي كه پروتكسين دريافت نمودند، كمترين مقدار بود (05/0 P<). نتايج نشان داد كه استفاده از پروتكسين در جيره هاي حاوي چربي سبب كاهش مصرف خوراك و ميزان افزايش وزن جوجه هاي گوشتي شده و كاهش رشد با افزايش سطح چربي در جيره شديدتر مي شود. 

توليدات دامي، سال دوازدهم، شماره 2، پاييز 1389 ص 11