داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۳۵
کد مطلب : 7558
 

تاثير سطوح مختلف دانه كامل گلرنگ بر عملكرد جوجه هاي گوشتي از سن 21 تا 42 روزگي
مهدي ملكيان ، احمد حسن آبادي
 
تاثير سطوح مختلف دانه كامل گلرنگ بر عملكرد جوجه هاي گوشتي از سن 21 تا 42 روزگي
اين آزمايش به منظور مطالعه اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه كامل گلرنگ (صفر، 5، 10، 15 و 20 درصد جيره) در سن 42-21 روزگي در تغذيه جوجه هاي گوشتي انجام شد. 350 قطعه جوجه خروس گوشتي يك روزه سويه تجارتي آربور ايكرز پلاس در قالب طرح آماري كاملاً تصادفي با 5 تيمار و 5 تكرار در جايگاه هاي بستري (پن) قرار گرفتند. جوجه ها قبل از شروع آزمايش به مدت 3 هفته با جيره غذايي آغازين تغذيه شدند و در پايان هفته سوم پس از توزين به تعداد 14 قطعه در هر پن قرار گرفتند. جيره هاي غذايي در همه تيمارها انرژي و پروتئين يكساني داشتند. آب و خوراك در مدت انجام آزمايش به طور آزاد در اختيار جوجه ها قرار گرفت. در اين دوره افزايش وزن، مصرف خوراك و ضريب تبديل غذايي به صورت هفتگي اندازه گيري شد. در پايان آزمايش (42 روزگي) از هر تكرار يك قطعه پرنده با وزني نزديك به ميانگين وزن تكرار انتخاب و پس از خون گيري، جهت بررسي صفات لاشه كشتار گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد كه استفاده از دانه كامل گلرنگ در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي در دوره 42-21 روزگي تاثير معني داري بر افزايش وزن روزانه، مصرف خوراك و ضريب تبديل غذايي نداشت. در مورد صفات مربوط به تجزيه لاشه (محصول سينه، ران، كل دستگاه گوارش خالي، كبد، سنگدان و چربي محوطه شكمي) بين تيمارهاي آزمايشي اختلاف معني داري مشاهده نشد. با افزايش سطح دانه گلرنگ، ميانگين تري گليسريد سرم خون نسبت به گروه شاهد كاهش غيرمعني داري نشان داد. ميانگين كلسترول سرم خون در تيمار داراي 20 درصد دانه گلرنگ به طور معني داري كمتر از گروه شاهد بود؛ ولي اختلاف ساير سطوح اين دانه با تيمار شاهد معني دار نبود. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد كه تغذيه جوجه هاي گوشتي از سن 3 هفتگي با سطوح مختلف دانه كامل گلرنگ تاثير منفي بر عملكرد، شاخص هاي لاشه و متابوليت هاي خون نداشت.