داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۰۱
کد مطلب : 5216
 

مازيار مقدم تبريزي، محمد سالار معيني
بررسي اثر سطوح مختلف سبوس برنج و آنزيم بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
 
بررسي اثر سطوح مختلف سبوس برنج و آنزيم بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
در اين آزمايش اثرات سطوح مختلف سبوس برنج (صفر، 6، 12و 18 درصد) و يك آنزيم چندگانه (صفر و 1/0 درصد) بر عملكرد جوجه‌هاي گوشتي مورد بررسي قرار گرفت. 384 قطعه جوجه خروس يكروزه گوشتي سويه راس به 8 تيمار آزمايش اختصاص داده شدند و هر تيمار شامل 4 تكرار بود و در هر تكرار 12 قطعه جوجه خروس گوشتي قرار داده شد. اين آزمايش در قالب طرح پايه كاملاً تصادفي به روش آزمايش فاكتوريل (2×4) اجرا گرديد. نتايج آزمايش نشان داد كه با افزايش سطح سبوس برنج در جيره، وزن بدن و افزايش وزن در تيمارها به طور معني‌داري كاهش و ضريب تبديل افزايش يافت. همچنين مصرف خوراك و فراسنجه‌هاي خوني در تيمارهاي مختلف معني‌دار نشد. وزن سنگدان (05/0P<)، كبد (01/0P<)، روده كوچك (05/0P<) و سكوم‌ها (05/0P<) تحت تأثير سطوح مختلف سبوس برنج قرار گرفت. مكمل آنزيمي بر عملكرد جوجه‌هاي گوشتي تأثير معني‌داري نداشت ولي بر چربي محوطه شكمي (05/0P<)، گلوكز (01/0P<) و تري‌گليسريد (05/0P<) خون تأثير‌گذار بود. در بين تيمارهاي مختلف، تفاوت قابل توجه و معني‌داري از نظر هزينه تمام شده وزن نهايي مشاهده نشد.