داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۲۶
کد مطلب : 6972
 

بررسي عملكرد و سيستم ايمني هومورال (تيتر پادتن در مقابل واكسن گامبورو، غلظت سرولوپلاسمين و نسبت هتروفيل به لنفوسيت) جوجه هاي گوشتي تغذيه شده
مهدی نایب پور ، پرویز فرهومند، محسن دانشیار
 
بررسي عملكرد و سيستم ايمني هومورال (تيتر پادتن در مقابل واكسن گامبورو، غلظت سرولوپلاسمين و نسبت هتروفيل به لنفوسيت) جوجه هاي گوشتي تغذيه شده
در اين تحقيق اثرات افزودن سطوح مختلف روغن سويا (2، 4 و 6 درصد جيره) و پروبيوتيك پريمالاك (صفر، 1/0 و 15/0 درصد جيره) در فاصله ي سني 7 تا 42 روزگي بر عملكرد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور از540 قطعه جوجه ي نر يكروزه ي سويه ي كاپ در 9 گروه 60 تايي استفاده شد و هر گروه در 6 قفس 10 تايي قرار گرفتند و 6 تكرار (قفس) به هر يك از تيمارهاي آزمايشي اختصاص پيدا كردند. تيمارهاي آزمايشي در قالب يك آزمايش فاكتوريل 3 × 3 بر پايه ي طرح كاملاً تصادفي مورد بررسي قرار گرفتند. همه ي پرندگان يك جيره ي مشابه آغازين را تا سن 7 روزگي دريافت كردند ولي بعد از آن با جيره هاي آزمايشي رشد (از 7 تا 21 روزگي) و پاياني (از 22 تا 42 روزگي) داراي سطوح متفاوت پروبيوتيك و روغن سويا تغذيه شدند. نتايج حاصله نشان داد كه استفاده از روغن سويا يا پروبيوتيك باعث بهبود مقدار مصرف خوراك، افزايش وزن و ضريب تبديل خوراكي شد (01/0 >P)، بعلاوه يك اثر متقابل معني دار بين مصرف پروبيوتيك و روغن سويا براي ضريب تبديل خوراك مشاهده شد (05/0 >P). افزودن پروبيوتيك يا روغن سويا منجر به افزايش مصرف خوراك در 24 ساعت بعد از تزريق واكسن و تيتر پادتن توليد شده در مقابل واكسن گامبورو شد در حالي كه كاهش غلظت سرولوپلاسمين پلاسما و نسبت هتروفيل به لنفوسيت خون را باعث گرديدند (01/0 >P). بعلاوه يك اثر منقابل معني داري بين روغن سويا و پروبيوتيك براي مصرف خوراك و تيتر پادتن توليد شده مشاهده شد (05/0 >P). هيچ كدام از تيمارهاي آزمايشي تاْثير معني داري بر وزن نسبي بورس فابرسيوس نداشتند اما افزودن پروبيوتيك به طور معني داري وزن نسبي طحال را در سن 42 روزگي افزايش داد. به طور كلي استفاده از 1/0 درصد پروبيوتيك همراه با 4 درصد روغن سويا بهترين تاْثير را بر عملكرد جوجه هاي گوشتي نشان داد، اما بهترين پاسخ سيستم ايمني (غلظت پايين تر سرولوپلاسمين و نسبت كمتر هتروفيل به لنفوسيت خون) با مصرف هم زمان سطوح 1/0 يا 15/0 درصد پروبيوتيك و سطح بالاتر روغن سويا (6 درصد) به دست آمد.

کليدواژگان: پروبيوتيك، جوجه هاي گوشتي، سيستم ايمني، روغن سويا