داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
جمعه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۴۲
کد مطلب : 5973
 

حامد صالحي ، سعيد زين الديني ، آرمين توحيدي ، محمود شيوازاد
اثر روغن ماهي كيلكا بر تركيب اسيدهاي چرب و طعم گوشت جوجه هاي گوشتي
 
اثر روغن ماهي كيلكا بر تركيب اسيدهاي چرب و طعم گوشت جوجه هاي گوشتي
اين آزمايش جهت مطالعه تاثير جايگزيني سطوح مختلف روغن ماهي در مقايسه با روغن گياهي، بر تركيب اسيدهاي چرب لاشه و طعم گوشت جوجه هاي گوشتي انجام شد. سطوح مختلف روغن ماهي شامل صفر، يك، دو و سه درصد جيره، جايگزين روغن گياهي در جيره 112 جوجه گوشتي سويه راس 308 شد. پرندگان در چهار گروه در قفس هاي پرورشي به مدت 42 روز جيره هاي آزمايشي را كه از نظر انرژي و پروتئين سطح يكساني داشتند، مصرف نمودند. در انتهاي آزمايش از هر تيمار 8 قطعه پرنده كشتار و نمونه عضله سينه تهيه و در فريزر نگه داري شد. در مطالعه حاضر با مصرف روغن ماهي در جيره، به خصوص سطح سه درصد جيره در مقايسه با سطح صفر (شاهد)، ميزان دوكوزا هگزا انوئيك اسيد از 055/0 به 906/0 ميلي گرم به گرم اسيدهاي چرب افزايش يافت (05/0P<). هم چنين كل اسيدهاي چرب چند غيراشباع چندگانه سري n-3 از 244/0 به 302/1 ميلي گرم بر گرم و نيز نسبت اسيدهاي چرب n-3 به n-6 از 075/0 به 458/0 ميلي گرم بر گرم اسيدهاي چرب افزايش يافت (05/0P<). مقدار ايكوزاپنتاانوئيك اسيد و اسيد لينولنيك و كل اسيدهاي چرب چند غير اشباع نيز در اين دو سطح افزايش يافت ولي اين افزايش از نظر آماري معني دار نبود. در اين آزمايش، با افزايش درصد روغن ماهي در جيره جوجه هاي گوشتي، ويژگي هاي ارگانولپتيكي گوشت ها تغيير پيدا كرد به نحوي كه مصرف يك درصد روغن ماهي در جيره تاثيري بر بو يا طعم گوشت هاي پخته شده نداشت ولي مصرف 2 و 3 درصد روغن ماهي به ترتيب باعث شده اند گوشت ها كمي و تا حدي بو يا طعم ماهي بگيرند (05/0P<). به طور كلي مي توان گفت با مصرف يك درصد روغن ماهي در جيره، نسبت اسيدهاي چرب n-3 به n-6 در عضله سينه جوجه هاي گوشتي افزايش مي يابد بدون آن كه گوشت بو يا طعم ماهي بگيرد