داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۳
کد مطلب : 10608
 

ارزيابي اثر بسته بندي با فيلم هاي زيست تخريب پذير کيتوزان و فرموله شده با اسانس سير (.Allium sativum L) بر ويژگي هاي شيميايي فيله مرغ
مولايي آقايي ابراهيم, كامكار ابوالفضل, آخوندزاده بستي افشين, خنجري علي, كونتوميناس مايكل
 
ارزيابي اثر بسته بندي با فيلم هاي زيست تخريب پذير کيتوزان و فرموله شده با اسانس سير (.Allium sativum L) بر ويژگي هاي شيميايي فيله مرغ
چکیده:
زمینه و هدف: با توجه به مشکلات بسته بندی های پلاستیکی موجود برای محیط زیست، فیل مهای خوراکی و زیست تخریب پذیر می توانند گسترش
یافته و در کنترل ویژگ یهای شیمیایی و میکروبی مواد غذایی نیز موثر باشند. به ویژه درصورتی که اثر آنها با اضافه کردن ترکیبات طبیعی آنتی
اکسیدانی و ضد میکروبی نظیر اسانس های گیاهی تقویت یابد. در این مطالعه، اثر پوشش با فیلم کیتوزان حاوی اسانس سیر بر تغییرات شیمیایی
فیله مرغ طی نگهداری در دمای یخچال مورد نظر بود.
روش بررسی: درصدهای مختلف اسانس سیر ) 0، 5/ 0، 1 و 2 درصد( در تهیه فیلم کیتوزان بکار برده شد. با روش کستینگ و با استفاده از گلیسرول
)پلاستیسایزر( و تویین 80 )امولسیفایر( پس از هموژن کردن و قالب گیری فیلم ها تهیه شدند. آزمون های گوناگون شیمیایی در روزهای 0، 2، 4، 7،
10 و 14 بر روی فیل ههای مرغ پوشش داده شده با فیل مهای مختلف و نگهداری شده در 4°C و آنالیز آماری بوسیله نرم افزار SPSS انجام گرفت.
یافت هها: نمونه های پوشش داده شده با فیل مهای مختلف در طول مطالعه نسبت به نمونه های کنترل مقادیر پایین تری از pH ، ازت فرار کل، ترکیبات
واکنش تیوباربیتوریک اسید و اندیس پراکسید نشان دادند ) 05 / p≤ 0 ) و به طور کلی روند وابسته به دوزی در اثر افزودن اسانس مشاهده شد.
نتیجه گیری: بست هبندی مرغ با فیلم کیتوزان بویژه با افزودن سطوح مختلف اسانس سیر تاثیر بازدارندگی در افزایش عوامل مهم موثر در فساد
شیمیایی آن دارد. باتوجه به اثر مهارکنندگی نسبتا مشابه مقادیر 1 و 2 درصد و نیز صرفه اقتصادی، میزان اسانس 1 درصد می تواند دوز بهینه ای باشد.
واژگان کلیدی: فیلم کیتوزان، اسانس سیر، فیله مرغ