داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۰
کد مطلب : 9365
 

بررسي اثرات حذف مكمل هاي معدني و ويتاميني از جيره رشد و پاياني طيور گوشتي
عبدالرضا كامياب، عليرضا محمد حسيني، محمد مرادي شهربابك
 
بررسي اثرات حذف مكمل هاي معدني و ويتاميني از جيره رشد و پاياني طيور گوشتي
به منظور بررسي اثرات حذف مكمل هاي معدني و ويتاميني از جيره رشد و پاياني طيور گوشتي آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح كاملاً تصادفي با 4 جيره غذائي و دو زمان حذف مكمل ها از جيره صورت گرفت. جيره هاي آزمايشي شامل: 1- جيره شاهد (داراي مكمل معدني و ويتاميني)، 2- جيره حاوي مكمل معدني و فاقد مكمل ويتاميني، 3- جيره حاوي مكمل ويتاميني و فاقد مكمل معدني، 4- جيره فاقد هر دو مكمل بود كه در دو دوره (دوره اول 28 تا 49 و دوره دوم 35 تا 49 روزگي) مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آزمايش نشان داد كه ميانگين افزايش وزن جوجه ها در هفته هاي مختلف و ميانگين خوراك مصرفي در سن 28 تا 35 روزگي تحت تاثير جيره ها قرار نگرفت (05/0P>) ، ولي در سن 35 تا 42 روزگي مصرف جيره 2 بطور معني داري (05/0P<) كمتر از مصرف جيره 1 بود. در سن 42 تا 49 روزگي نيز گروه هايي كه جيره 1 و3 را دريافت كرده بودند خوراك مصرفي بيشتري (05/0P<) از ساير گروه ها داشتند. تفاوت معني داري بين ضريب تبديل غذايي گروه هاي مختلف آزمايشي در سنين 28 تا35 و42 تا 49 روزگي ديده نشد (05/0P>). در سن 35 تا 42 روزگي جيره 4 تفاوت معني داري با جيره 3 داشت ولي با بقيه جيره هاي آزمايشي تفاوت معني داري را نشان نداد (05/0P>). در مورد اثرات متقابل بين جيره ها و زمان حذف آنها از جيره تفاوت معني داري در ميانگين افزايش وزن، خوراك مصرفي و ضريب تبديل بين گروه هاي مختلف آزمايشي در دوره اول آزمايش ديده نشد (05/0P>) در دوره دوم آزمايش تفاوت معني دار(05/0P<) بين جيره هاي آزمايشي از روز 35 تا 42 در مورد ميانگين افزايش وزن ديده شد. جوجه هاي تغذيه شده با جيره هاي 2و4 افزايش وزن كمتري (05/0P<) نسبت به جوجه هاي تغذيه شده با جيره هاي 1و3 داشتند. خوراك مصرفي جوجه ها در دوره دوم آزمايش در سن 42 تا 49 روزگي تحت تاثير جيره هاي غذايي واقع شده (05/0P<) بطوريكه مقدار مصرف جيره 3 بيشتر از ساير جيره هاي آزمايشي بود و بين گروه هايي كه جيره 1و2 را دريافت كرده بودند اختلاف معني داري ديده شد (05/0P<). در ضريب تبديل گروه هاي مختلف آزمايشي در سن 35 تا42 روزگي دوره دوم ديده شد و جيره 3 ضريب تبديل كمتري نسبت به ساير جيره هاي آزمايشي داشت. در سن 42 تا 49 روزگي جيره 3 ضريب تبديل بيشتري (05/0P<) نسبت به جيره 4 داشت ولي با ساير گروه هاي آزمايشي تفاوت معني داري را نشان نداد (05/0P>).

کليدواژگان: ويتامين،ناهنجاري پا،مواد معدني،جيره رشد و پاياني.،جوجه هاي گوشتي