داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۳۳
کد مطلب : 6359
 

تعيين تركيب شيميايي و سطوح مناسب استفاده از ضايعات بوجاري و ماكاروني در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي
علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) .
تدين فر سيدسعيد,قيصري عباس علي,بهادران رامين
 
تعيين تركيب شيميايي و سطوح مناسب استفاده از ضايعات بوجاري و ماكاروني در جيره غذايي جوجه هاي گوشتي
به منظور بررسي امكان استفاده از ضايعات بوجاري درجه يك و دو و ضايعات ماكاروني، 360 قطعه جوجه گوشتي نژاد لهمن در سن 21 روزگي به 36 گروه 10 قطعه اي تقسيم شدند. هر يك از موارد غذايي مورد نظر در سطوح صفر (شاهد)، 15، 30 و 45 درصد در جيره هاي آزمايشي تا سن 56 روزگي به جوجه ها داده شد. انرژي قابل سوخت و ساز تصحيح شده براي نيتروژن هر يك از مواد غذايي فوق نيز با استفاده از روش پيشنهادي سيبالد تعيين شد.
در كل دوره آزمايش بين مصرف خوراك گروه شاهد با گروه هاي تغذيه شده با ضايعات بوجاري درجه يك و ماكاروني اختلاف معني دار وجود داشت (P<0.05). استفاده از هر يك از مواد خوراكي مورد آزمايش در مقايسه با گروه شاهد، بر وزن بدن، افزايش وزن و ضريب تبديل غذايي جوجه ها در كل دوره پرورش تأثير معني داري نداشت. با اين وجود، بهترين ضريب تبديل غذايي مربوط به گروه هايي بود كه با جيره هاي داراي سطوح مختلف ضايعات ماكاروني و بوجاريدرجه يك تغذيه شده بودند. انرژي قابل سوخت و ساز ضايعات ماكاروني و ضايعات بوجاري درجه يك و دو نيز به ترتيب 3700، 3270 و 2870 كيلوكالري در كيلوگرم تعيين شد. به طوري كلي، نتايج اين آزمايش نشان داد كه در طي مراحل مختلف رشد و پاياني جوجه هاي گوشتي، ميتوان از ضايعات بوجاري درجه يك و ماكاروني، به ترتيب تا سطوح 30 و 45 درصد جيره، بدون مشاهده هيچ اثر سوئي بر عملكرد آنها استفاده است.