داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۲ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۰
کد مطلب : 11949
 

تأثیر پیش فرآوری آنزیمی بر محتوای فیتات در ذرت یا کنجاله سویا تحت شرایط آزمایشگاهی
زهرا سادات رحیمی1; مهرداد مدیرصانعی1; بهزاد منصوری1; محمد رضائیان2; محسن فرخوی3; ژیلا هنرزاد3 1گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران 2گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران 3گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران
مرجع : مجله تحقیقات دامپزشکی ایران
 
تأثیر پیش فرآوری آنزیمی بر محتوای فیتات در ذرت یا کنجاله سویا تحت شرایط آزمایشگاهی
زمینه مطالعه: فسفر یکی از گران‌ترین مواد مغذی موجود در تغذیه طیور می‌باشد. بنابراین، افزایش زیست-فراهمی این ماده مغذی می‌تواند در کاهش هزینه خوراک موثر باشد. هدف: این مطالعه جهت ارزیابی تأثیر پیش‌فرآوری اجزاء خوراک تحت تأثیر مقادیر مختلف pH و آنزیم‌های تجاری بر میزان فیتات در شرایط آزمایشگاهی است. روش کار: سه محلول ( آب مقطر، اسید هیدرو کلریدریک 5/0 % و 1% (به ترتیب دارای pH مساوی 5/5، 12/2 و 88/1)، سه آنزیم تجاری (فاقد آنزیم، Rovabio Excel AP، Bio-phytase،Rovabio Max AP) برای تعیین میزان فیتات در ذرت و کنجاله سویا استفاده شد. ابتدا هر یک از نمونه‌ها با فراورده‌های آنزیمی مخلوط و بعد از افزودن محلول‌های فوق، یرای مدت 3 ساعت و در دو دمای 25 و 40 درجه سانتی‌گراد پیش‌فرآوری شدند و در نهایت میزان فیتات در نمونه‌های مواد غذایی اندازه‌گیری شد. نتایج: نتایج نشان دادند که پیش‌‌فرآوری ذرت از طریق افزودن آنزیم Bio-phytase یاRovabio Max AP و محلول‌های دارای سطوح مختلف pH (در دمای 25 و 40 درجه سانتی‌گراد به مدت 3 ساعت) مقدار فیتات را به طور معنی‌داری کاهش داد. این امر به معنی افزایش آزادسازی فسفر از فسفر فیتاته و بهبود قابلیت زیست فراهمی آن می‌باشد. بهترین نتیجه با افزودن AP Rovabio Max در دمای 25 درجه سانتی‌گراد و محلول اسید هیدروکلریدریک 1% به نمونه‌های ذرت بدست آمد، به‌طوری‌که در مقایسه با گروه شاهد میزان فیتات را تا حدود 5/99 درصد کاهش داد. در ارتباط با نمونه‌های کنجاله سویا نیز نتایج تقریبا مشابهی بدست آمده، به‌طوری‌که بیشترین میزان کاهش فیتات ( تا 4/47 درصد) در نتیجه افزودنAP Rovabio Max و محلول اسید هیدروکلریدریک 1% به نمونه‌ها در دمای 40 درجه سانتی‌گراد حاصل گردید. نتیجه‌گیری: از نتایج حاصل می‌توان نتیجه گرفت که پیش فرآوری ذرت و کنجاله سویا با روش‌های مختلف مانند استفاده از آنزیم‌های تجاری حاوی فیتاز و محلول‌هایی با سطوح مختلف pH برای افزایش زیست‌فراهمی فسفر سودمند می‌باشد.

Bio-phytase، فیتات، پیش فرآوری، Rovabio Excel AP، اRovabio Max AP