داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۵۶
کد مطلب : 6420
 

كاربرد روش هاي برنامه ريزي رياضي در تهيه جيره غذايي براي جوجه هاي گوشتي و مرغ هاي تخم گذار
آزاده پورزنجاني ، محمد قرباني
مجله علمي اقتصاد و توسعه كشاورزي، سال بيست و ششم، شماره 1، بهار 1391
 
كاربرد روش هاي برنامه ريزي رياضي در تهيه جيره غذايي براي جوجه هاي گوشتي و مرغ هاي تخم گذار
حداقل كردن هزينه توليد براي ميزان معيني از محصول از موضوعات كليدي مديران واحدهاي كشاورزي و دامپروري مي باشد. بخش عمده ي هزينه هاي يك واحد دامپروري (به طور متوسط 75 درصد) مربوط به روش هاي تغذيه و جيره غذايي دام و طيور است. به همين علت استفاده از روش هايي براي كاهش اين هزينه، از جمله روش هاي برنامه ريزي رياضي الزامي است. با توجه به اين مهم، از اين ميان مدل برنامه ريزي خطي متعارف به عنوان چارچوب كار، مدل تقريبا بهينه به علت ايجاد گزينه هاي مختلف تركيبات غذايي با اطمينان از سقف قيمت جيره حاصله و مدل خطي فازي براي پيدا كردن بهترين تركيب مواد غذايي با حداقل هزينه ممكن براي جوجه هاي گوشتي و مرغ هاي تخم گذار در دوره رشد يعني (11 تا 24 روزگي) و (7 تا 12 هفتگي) در سال 1389 مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد جيره تهيه شده براي مرغ هاي تخم گذار ارزان تر از جيره جوجه هاي گوشتي است. جيره نويسي به روش فازي نسبت به برنامه ريزي خطي متعارف از طريق كاهش هزينه براي جوجه هاي گوشتي و مرغ هاي تخم گذار به ترتيب 6/0 و 7/0 درصد انعطاف جيره را افزايش داده است. كاهش هزينه در اين دوره از رشد قابل توجه نيست و نسبت به الگو هاي برنامه ريزي خطي متعارف و تقريباً بهينه برتري چنداني نخواهد داشت. در پايان پيشنهاد مي شود از همكاري كارشناسان تغذيه و متخصصان در امر برنامه ريزي به صورت تواماً استفاده شود تا جيره اي اقتصادي ارائه شود.