داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۰۵
کد مطلب : 9148
 

ارزيابي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي و حسي برگر توليد شده با نسبت هاي متفاوت گوشت مرغ و ماهي (كيلكا)
يزدان مرادي، مجيد مصدق ، مريم فهيم دانش
 
ارزيابي ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي و حسي برگر توليد شده با نسبت هاي متفاوت گوشت مرغ و ماهي (كيلكا)
به منظور ارزيابي تاثير نسبت هاي متفاوت گوشت مرغ و ماهي (كيلكا) بر ويژگي هاي فيزيكو شيميايي و حسي برگر و شناسايي بهترين فرمولاسيون توليدي، تيمارهايي با نسبتهاي(درصد) متفاوتي از گوشت مرغ به ماهي كيلكا(ماهي: مرغ)، ((100:0)F1، (25 :75)F2، (50 :50)F3، (75 :25)F4 و (0:100) F5) توليد و تركيب شيميايي، ويژگي هاي پخت، رنگ و بافت به همراه ويژگي هاي حسي آنها مورد آزمون قرار گرفت. در برگرهاي خام افزايش سهم ميزان گوشت مرغ در تيمارها باعث افزايش ميزان پروتئين ، كربوهيدرات و افزايش سهم گوشت ماهي كيلكا در تيمارها باعث افزايش ميزان چربي و به تبع آن افزايش انرژي زايي (از20/118 به 45/139كيلوكالري) گرديد.در خصوص ويژگي هاي حسي، افزايش امتياز ويژگي رنگ، طعم ، بافت، بو و عطر و پذيرش كلي ارتباط مستقيم با افزايش ميزان گوشت مرغ در تركيب برگر داشته و تنها در ارتباط با ويژگي احساس دهاني، تيمارF5 بيشترين امتياز را از آن خود نمود. ضمن اينكه در مورد امتياز بافت و پذيرش كلي نمونه برگرها، اختلاف معني داري بين تيمارها مشاهده نگرديد نتايج آناليز رنگ برگر هاي خام و پخته در تيمارهاي مختلف حاكي از اين است كه بيشترين ميزان فاكتورهاي روشنايي رنگ (L*) ، ميزان قرمزي (a*) ، زردي (b*) و اشباعيت رنگ (C) مربوط به تيمار F1 بوده كه با افزايش گوشت ماهي در تركيب برگرها اين ميزان كاهش مي يابد. ميزان جمع شدگي برگرها (52/8 درصد براي تيمار F5 تا 59/12 درصد براي تيمار (F1متغير بود، درصد جذب روغن برگرها سرخ شده ( 35/161 درصد براي تيمار F5 تا 41/243 درصد براي تيمار F1) و درصد حفظ رطوبت ( از 67/67 درصد براي تيمار F5 تا 57/70 درصد براي تيمار F1) قرار داشت. هر سه اين ويژگي ها رابطه مستقيم با ميزان گوشت مرغ در تركيب برگرها داشته ولي بازده پخت مستقل از ميزان گوشت مرغ و ماهي در تركيب برگر بود درخصوص آزمون بافت نيز، برگر حاوي گوشت ماهي بيشتر، به نسبت سست تر كه برگر فرموله شده با مخلوط گوشت مرغ و ماهي ويژگي هاي بهتري از برگر ماهي كيلكا به تنهايي داشته و تيمار F2 (تركيب 75 درصد گوشت مرغ و 25 درصد گوشت ماهي)، فرمولاسيون تركيبي برتر مي باشد .