داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۲۹
کد مطلب : 5890
 

نريماني راد محمد*,نوبخت علي,اقدم شهريار حبيب
اثرات استفاده از سطوح مختلف اوره و ملاس بر عملکرد، برخي صفات تخم ‌مرغ و فراسنجه هايي بيوشيميايي خون مرغ‌ هاي تخم ‌گذار در مرحله‌ آخر تخم ‌
 
اثرات استفاده از سطوح مختلف اوره و ملاس بر عملکرد، برخي صفات تخم ‌مرغ و فراسنجه هايي بيوشيميايي خون مرغ‌ هاي تخم ‌گذار در مرحله‌ آخر تخم ‌
اين آزمايش جهت مطالعه اثر استفاده از سطوح مختلف اوره به همراه ملاس در جيره‌ هاي غذايي مرغ‌ هاي تخم ‌گذار بر عملکرد و برخي از صفات تخم ‌مرغ و فراسنجه ‌هاي خوني در مرحله‌ آخر تخم ‌گذاري انجام گرفت. آزمايش به صورت فاکتوريل 3×2 شامل سه سطح اوره (0.25، 0.5 و 0.75 درصد) و دو سطح ملاس (0 و 3 درصد) در قالب طرح کاملا تصادفي با تعداد 216 قطعه مرغ تخم‌ گذار سويه ‌هاي - لاين (W-36) از سن 62 تا 74 هفتگي در 6 تيمار و 3 تکرار (با 12 قطعه مرغ در هر تکرار) انجام گرديد. جيره‌ هاي آزمايشي شامل: جيره (1) 0.25 درصد اوره + 0 درصد ملاس، جيره (2) حاوي 0.25 درصد اوره + 3 درصد ملاس، جيره (3) حاوي 0.5 درصد اوره + 0 درصد ملاس، جيره‌ (4) حاوي 0.5 درصد اوره + 3 درصد ملاس، جيره (5) حاوي 0.75 درصد اوره + 0 درصد ملاس و جيره (6) حاوي 0.75 درصد اوره + 3 درصد ملاس بودند. نتايج حاصله نشان داد که استفاده از اوره به مقدار 0.5 درصد و ملاس به مقدار 3 درصد در جيره‌ هاي غذايي مرغ‌ هاي تخم ‌گذار سبب بروز اختلاف معني‌ دار در صفات عملکردي، خصوصيات کيفي تخم‌ مرغ نشد و تنها باعث کاهش معني ‌دار گلوکز خون گرديد (p<0.05). استفاده از اوره و ملاس در سطوح فوق الذکر باعث کاهش مقادير قابل توجهي از کنجاله‌ سوياي مورد استفاده در جيره‌ هاي غذايي‌ شده و موجب صرفه جويي در هزينه‌ هاي تغذيه ‌اي مي ‌شود