داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۲۶ تير ۱۳۸۹ ساعت ۰۸:۵۳
کد مطلب : 1650
 

اثر مدت فرآيند حرارتي خشك دانه كامل سويا و سطوح مختلف مصرف بر روي عملكرد جوجه هاي گوشتي نر
اين تحقيق ب منظور بررسي اثر زمان اعمال فرآيند حرارتي بر روي دانه كامل سويا در سطوح مختلف مصرف جيره در مقايسه با جيره‌اي بر اساس مقدار معادل كنجاله سويا و روغن بر روي عملكرد جوجه‌هاي گوشتي نر انجام شد.
 
اثر مدت فرآيند حرارتي خشك دانه كامل سويا و سطوح مختلف مصرف بر روي عملكرد جوجه هاي گوشتي نر
اين تحقيق ب منظور بررسي اثر زمان اعمال فرآيند حرارتي بر روي دانه كامل سويا در سطوح مختلف مصرف جيره در مقايسه با جيره‌اي بر اساس مقدار معادل كنجاله سويا و روغن بر روي عملكرد جوجه‌هاي گوشتي نر انجام شد. براي انجام اين ازمايش از 432 قطعه جوجه خروس گوشتي از سويه راس 308 در قالب 9 تيمار با 4 تكرار استفاده شد. كه در هر تكرار 12 قطعه جوجه خروس به طور تصادفي قرار داده شدند. در اين طرح از آزمايش فاكتوريل با طرح پايه بلوك كامل تصادفي استفاده شدو جوجه‌ها با 4 نوع سويا در دو سطح مصرف در جيره با تيمار شاهد در سن 49-21 روزگي مورد مقايسه قرار گرفتند. فرآيند حرارتي در آون‌هاي معمولي آزمايشگاهي د ردماي 150 درجه سانتي‌گراد و در زمان مذكور اعمال گرديد. جيره‌هاي مذكور از لحاظ مقدار انرژي ، پروتئين و ساير مواد مغذي يكسان بودند. نتايج نشان داد كه اعمال فرآيند حرارتي تاثير معني‌داري بر وزن بدن جوجه‌ها مصرف خوراك و ضريب تبديل غذايي در سن 42 روزگي و 49 روزگي داشته است. كه اين امر به دليل تخريب فاكتورهاي ضد تغذيه‌اي موجود در دانه خام و افزايش قابليت دسترسي مواد مغذي دانه مي‌باشد. همچنين مشاهده شد كه سطح مصرف 20 درصد در مقايسه با سطح مصرف 47 درصد نتايج بهتري را در مورد صفات فوق نشان داد.