داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۴۷
کد مطلب : 8815
 

بررسي تغييرات ترجيحات مصرف كنندگان براي گوشت قرمز و گوشت مرغ در ايران (كاربرد آزمون ناپارامتريك)
حبيب الله سلامي ، مرتضي تهامي پور
 
بررسي تغييرات ترجيحات مصرف كنندگان براي گوشت قرمز و گوشت مرغ در ايران (كاربرد آزمون ناپارامتريك)
در اين مطالعه تغييرات ترجيحات خانوارهاي ايراني در مورد گوشت قرمز و گوشت مرغ در دوره زماني 85-1353 مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا يك الگوي برنامه ريزي خطي در چارچوب الگوي پيشنهادي Sakong و Hayes (1992) تدوين و تغيير در ترجيحات به صورت مقادير تغيير در مصرف سرانه براي اين دو نوع گوشت در طول سال هاي مورد مطالعه اندازه گيري شده است. نتايج نشان داد كه مقادير مصرف سرانه براي برخي از سال ها در دوره مطالعه تغييراتي داشته است كه قابل توجيه توسط تغيرات قيمت هاي نسبي نيست. اما از آنجا كه تغييرات در ترجيحات نيز مداوم نيست نمي توان نتيجه گرفت كه تغييرات دايمي در ترجيحات مصرف كنندگان ايراني رخ داده باشد. بر اساس نتايج بدست آمده، تغيير در ترجيحات براي گوشت مرغ در تمام طول دوره مثبت، ولي براي گوشت قرمز هم مثبت و هم منفي بوده است. مقدار تجمعي تغييرات ذائقه براي گوشت مرغ و گوشت قرمز در كل دوره به ترتيب 3/3 و 3/5 كيلوگرم بوده است.