داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
۱ نظر
 
شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۰۷:۱۰
کد مطلب : 5773
 

احمد حسن آبادي ، موسي حسيني ، فهيمه عليپور
بررسي اثرات سطوح مختلف پروتئين خام و ليزين جيره غذايي بر عملكرد و ابقاي ظاهري نيتروژن در جوجه هاي گوشتي
 
بررسي اثرات سطوح مختلف پروتئين خام و ليزين جيره غذايي بر عملكرد و ابقاي ظاهري نيتروژن در جوجه هاي گوشتي
اين آزمايش به منظور بررسي تاثير سطوح مختلف پروتئين خام و ليزين جيره غذايي بر عملكرد و ابقاي ظاهري نيتروژن در جوجههاي گوشتي انجام شد. 420 قطعه جوجه گوشتي سويه راس 308 در سن 7 روزگي به 6 تيمار داراي 5 تكرار (جايگاه بستري) اختصاص يافت. آزمايش در قالب طرح كاملاً تصادفي و به صورت فاكتوريل 3 × 2 انجام شد. پروتئين خام شامل سه سطح 17، 18 و 20 درصد و سطوح ليزين شامل 1/1 و 3/1 درصد جيره غذايي بود. در سن 42 روزگي 2 قطعه خروس به قفس هاي جمع آوري فضولات انتقال داده شد و كل فضولات توليد شده به مدت سه روز به منظور اندازه گيري ابقاي ظاهري نيتروژن جمع آوري گرديد. نتايج اين آزمايش نشان داد كه سطوح مختلف پروتئين خام اثر معني داري بر مصرف خوراك روزانه دارد. بيش ترين مقدار خوراك مصرفي روزانه مربوط به پروتئين خام 20 درصد بود كه به طور معني داري كم تر از تيمار 18 درصد پروتئين خام بود. تاثير سطوح مختلف پروتئين خام بر افزايش وزن روزانه در كل دوره آزمايش معني دار بود؛ به طوري كه بيشترين مقدار افزايش وزن مربوط به پروتئين خام 20 درصد بود و در بين دو سطح ديگر اختلاف معني دار وجود نداشت. اثرات سطوح مختلف پروتئين خام بر نيتروژن دفعي نيز معني دار بود. كم ترين مقدار نيتروژن دفعي مربوط به پروتئين خام 17 درصد و بيشترين مقدار مربوط به پروتئين خام 20 درصد بود. اثرات سطوح مختلف ليزين از ميان قطعات لاشه فقط بر وزن بال ها معني دار بود و مقدار وزن بال در ليزين 1/1 بيشتر از ليزين 3/1 درصد بود. اثرات متقابل پروتئين خام و ليزين بر خوراك مصرفي روزانه در كل دوره معني دار بود و بيشترين مقدار خوراك مصرفي روزانه مربوط به تيمار با پروتئين خام 20 و ليزين 1/1 درصد بود. همچنين بيشترين مقدار افزايش وزن روزانه در كل دوره مربوط به تيمار با پروتئين خام20 و ليزين 1/1 درصد بود. بيشترين مقدار ابقاي ظاهري نيتروژن مربوط به تيمار با پروتئين خام 17 درصد و ليزين 3/1 درصد و كمترين آن مربوط به تيمار پروتئين خام 20 و ليزين 1/1 درصد بود. بنابراين خوراك داراي 20 درصد پروتئين خام و 1/1 درصد ليزين براي تمام شاخصهاي مورد اندازه گيري به استثناي نيتروژن دفعي داراي بهترين عملكرد بوده است.
 


حمید ناظمی
۱۳۹۲-۱۲-۱۵ ۱۴:۳۴:۲۴
درمان قطعي بيماريهاي لاعلاج
با روزه درماني و خوراک خام

از سايت Iran raw vegan.com
Google: Raw Food, Vegan


MyVegetarianism.mihanblog.com
تشکيل جامعه رافود وگان دموکراتيک