داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۰۵
کد مطلب : 6456
 

مقايسه عملكرد سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف متيونين سنتتيك و متيونين گياهي
نويسند‌گان: [ شيلا هادي نيا ] - دانشجوي كارشناسي ارشد [ محمود شيوازاد ] - استادتغذيه طيور، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران. [ حسين مروج ] - دانشيار [ مجيد اله ياري شهراسب ] - دانشجوي كارشناسي ارشد تغذيه طيور، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
 
مقايسه عملكرد سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف متيونين سنتتيك و متيونين گياهي
خلاصه مقاله:
اين تحقيق به منظور مقايسه عملكرد سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف متيونين گياهي و متيونين سنتتيك در جيره هاي بر پايه ذرت و كنجاله سويا از سن 3 تا 42 روزگي در سيستم پرورش قفس صورت گرفت. در اين آزمايش تعداد 160 قطعه جوجه نر (راس 308) در قالب طرح كاملاً تصادفي به 8 تيمار و 4 تكرار تقسيم شدند. جهت سنجش سيستم ايمني پرنده در سنين 28 و 40 روزگي از تست پاسخ به محلول 1-كلرو 2-3-دي نيترو بنزن (DNCB) استفاده شد. نتايج ارزيابي سيستم ايمني نشان داد كه سطوح بالاتر از نياز پرنده به متيونين گياهي (تيمار 7) در بهبود سيستم ايمني موثر است، بطوري كه بيشترين واكنش به محلول DNCB مربوط به پرندگاني بود كه از جيره حاوي سطوح 5/1 برابر نياز متيونين با منشاء گياهي تغذيه نمودند بوده است (0.05<p). لذا با توجه به نتايج آزمايش به نظر مي رسد امكان جايگزيني متيونين با منشاء گياهي با متيونين سنتتيك (متيونين ساخته شده با فرآورده هاي نفتي) وجود داشته باشد.