داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۴۰
کد مطلب : 5998
 

محمدرضا شريفي
بررسي پاسخ رشد و خصوصيات لاشه بلدرچين ژاپني به مكمل سين بيوتيك به عنوان محرك رشد سالم
 
بررسي پاسخ رشد و خصوصيات لاشه بلدرچين ژاپني به مكمل سين بيوتيك به عنوان محرك رشد سالم
اين آزمايش به منظور بررسي تأثير سطوح مختلف مكمل سي نبيوتيك بر عملكرد و برخي از پارامترهاي خوني بلدرچين ژاپني در قالب طرح كاملاً تصادفي با 240 قطعه جوجه يكروزه در سه تيمار، چهار تكرار و 20 قطعه جوجه در هر تكرار به مدت 42 روز انجام شد. جيره هاي آزمايشي عبات بودند از: 1) جيره شاهد 2) جيره شاهد + سطح توصيه شده مكمل سين بيوتيك ( 1گرم دركيلوگرم بايومين ايمبو در 21-0 روزگي و 0/5 گرم در كيلوگرم در 42-22 روزگي 3) جيره شاهد +150 درصد سطح توصيه شده مكميل سين بيوتيك 1/5 گرم در كيلوگرم بايومين ايمبو در 21-0 روزگي و 0/75 گرم در كيلوگرم در 42-22 روزگي). نتايج اين آزمايش نشان داد كه استفاده از سطوح مختلف مكمل سين بيوتيك تأثير معن يداري بر وزن بدن، مصرف خوراك و ضريب تبديل غذايي در حالت كلي و روزانه نداشت. خصوصيات لاشه شامل درصد لاشه قابل طبخ، ران و سينه نيز تحت تأثير مكمل سين بيوتيك بهبود معنيداري را نشان نداد. نتايج كلي نشان داد كه در شرايط طبيعي و بدون تنش در طي دوره پرورش تأثير اين مكمل در حداقل م يباشد و تأثير معن يداري مشاهده نگرديد همچنين بر خلاف آنتي بيوتيك ها سين بيوتيك ها داراي عوارض مضر براي مصرف كنندگان نم يباشد