داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۲
کد مطلب : 8670
 

اثر افزودن چاي سبز و روغن ماهي به جيره جوجه هاي گوشتي بر عملكرد و پاسخ ايمني هومورال عليه نيوكاسل
محمد روستائي علي مهر ، شقايق زارع زاده، عليرضا عليزاده ، محسن محمدي قيصر
 
اثر افزودن چاي سبز و روغن ماهي به جيره جوجه هاي گوشتي بر عملكرد و پاسخ ايمني هومورال عليه نيوكاسل
به منظور بررسي اثر چاي سبز و روغن ماهي بر عملكرد و عيار پادتن عليه بيماري نيوكاسل، 405 قطعه جوجه گوشتي يكروزه در قالب طرح كاملاً تصادفي با استفاده از آزمون فاكتوريل 3×3 مورد بررسي قرار گرفتند. جوجه ها به 9 گروه و هر گروه به 3 دسته 15 قطعه اي تقسيم شدند. جوجه ها با 9 جيره حاوي مقادير صفر (T0)، 75/0 (T0.75) يا 5/1 (T1.5) درصد پودر خشك چاي سبز و مقادير صفر (F0)، 75/0 (F0.75) يا 5/1 (F1.5) درصد روغن ماهي تغذيه شدند. واكسن نيوكاسل در روز 8 و 17 استفاده شد. جهت تعيين عيار پادتن عليه ويروس نيوكاسل به وسيله آزمايش ممانعت از هموآگلوتيناسيون (HI) در روزهاي 25، 32 و 39، از وريد بال 5 جوجه در هر تكرار نمونه خون گرفته شد. نتايج نشان داد كه در كل دوره ضريب تبديل خوراك بين تيمار ها تفاوتي نداشت (05/0P). در روز 39، بيشترين عيار پادتن (3) در سطح 5/1 درصد روغن ماهي مشاهده شد (05/0>P). در روزهاي 32 و 39 عيار پادتن ضد ويروس نيوكاسل در سطح 5/1 درصد پودر خشك چاي سبز (به ترتيب 09/2 و 18/2) كمتر از صفر درصد پودر خشك چاي سبز (به ترتيب 64/2 و 84/2) بود (05/0>P). در نتيجه افزودن 5/1 درصد روغن ماهي و 5/1 درصد چاي سبز به جيره جوجه هاي گوشتي به ترتيب سبب تحريك و تضعيف پاسخ هاي ايمني هومورال عليه بيماري نيوكاسل مي شود (05/0)