داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۵
کد مطلب : 11721
 

تعیین خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی آدنوویروس‌های پرندگان مرتبط با سندرم هپاتیت-هیدروپریکاردیوم بر اساس ژن فیبر
سامینا یاسمین؛ نائله صدیق ؛ محمد اطهر عباس؛ اکبر علی؛ صبا رفیق؛ فاروق رشید؛ أبید الله شاه؛ فریده محمود؛ إمرانا بگوم؛ طارق جاوید؛ سید مقصود حیدر جعفری؛ ریاست علی؛ خالد نعیم
 
تعیین خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی آدنوویروس‌های پرندگان مرتبط با سندرم هپاتیت-هیدروپریکاردیوم بر اساس ژن فیبر
چکیده
این مطالعه به منظور انجام تعیین خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی آدنوویروس‌های پرندگان (AAVs) بهبود یافته از موارد مشکوک به سندرم هیدروپریکاردیوم-هپاتیت (HHS) در طیور تجاری طراحی شد. در ابتدا، نمونه‌ها توسط تست رسوب ژل آگار (AGPT) برای حضور آدنوویروس‌های پرندگان غربالگری شدند که با تایید آن و تعیین تیپ از طریق واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) با تمرکز بر سروتیپ‌های AAV-4، AAV-8 و AVV-10 قبلا گزارش شده از جای دیگر دنبال شد. این نمونه‌های واکنش زنجیره‌ای پلیمراز مثبت سپس برای تکثیر ژن فیبر استفاده شدند که با انجام چند شکلی طولی قطعات محدود الاثر (RFLP) با استفاده از آنزیم محدود کننده Alu دنبال شد. جدایه‌های انتخاب شده از طریق کشت سلول تکثیر داده شدند و پتانسیل بیماریزایی جدایه‌های انتخابی توسط جوجه‌های آلوده تعیین شد. در این مطالعه، از 190 نمونه کل، 8/57% از موارد مشکوک از نظر حضور AAV توسط AGPT مثبت شدند، در حالی که شناسایی تحت-تیپ با استفاده از واکنش زنجیره‌ای پلیمراز 3/46% برای این ویروس‌های متعلق به AAV-4، 8/41% متعلق به AAV-8 را تایید کرد و 8/11% آلودگی همزمان AAV-4 و AAV-8 را نشان دادند. AAV-10 در هیچ یک از نمونه‌های مورد آزمایش شناسایی نشد. بر اساس الگوی RFLP، جدایه‌های AAV-4 سپس به 4 زیر گروه (A-D) تقسیم شدند، در حالی که جدایه‌های AAV-8 الگوی RFLP یکسانی داشتند. به منظور بررسی بیشتر پتانسیل بیماریزایی این زیر گروه‌های جدایه‌های AAV-4، جوجه‌های عاری از پاتوژن‌های خاص (SPF) با جدایه‌های انتخابی متعلق به هر زیر گروه مواجهه شدند، که منجر به الگوی متغیر بیماریزایی شد. می‌توان چنین نتیجه گرفت که هر تغییر در ژن فیبر جدایه‌های AAV-4 ممکن است بیماریزایی آن و در نهایت ویژگی واکسن‌های مورد استفاده در برابر این قبیل عفونت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، نظارت منظم بر سروتیپ‌های AAV در گردش خون ممکن است در فهم پتانسیل بیماریزایی AVVs در حال ظهور کمک کننده باشد، که از اینرو ممکن است به توسعه راهبردهای مؤثرتری منجر شود.
کلیدواژه ها
آدنوویروس پرندگان؛ هپاتیت همراه با گنجیدگی داخلی؛ سندرم هیدروپریکاردیوم-هپاتیت؛ سندرم هیدروپریکاردیوم