داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۵۶
کد مطلب : 6455
 

مقايسه اثر آنتي اكسيداني كنگرفرنگي و ويتامين E بر عملكرد و وزن اندام هاي داخلي در جوجه هاي گوشتي
نويسند‌گان: [ حبيبه سميعي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد فيزيولوژي دام، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان [ فيروز صمدي ] - عضو هيئت علمي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان [ محمود شمس شرق ] - عضو هيئت علمي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان [ يوسف جعفري آهنگري ] - عضو هيئت علمي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 
مقايسه اثر آنتي اكسيداني كنگرفرنگي و ويتامين E بر عملكرد و وزن اندام هاي داخلي در جوجه هاي گوشتي
خلاصه مقاله:
اين آزمايش به منظور مقايسه اثر آنتي اكسيداني كنگرفرنگي و ويتامين E بر عملكرد و كيفيت لاشه جوجه هاي گوشتي انجام شد. اين مطالعه در بهمن ماه سال 1389 در محل ايستگاه تحقيقاتي طيور دانشكده علوم دامي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان انجام گرفت. بدين منظور، تعداد 300 جوجه يك روزه از سويه تجاري راس به مدت 42 روز بر روي بستر پرورش يافتند. يك جيره پايه براي هر يك از دوره هاي آغازين (21-0روزگي) و پاياني (21-42 روزگي) تهيه و با پودر كنگرفرنگي و ويتامين E مكمل شدند. در اين تحقيق از سطوح 5/1 و 3 درصد كنگر فرنگي و 300 ميلي گرم در كيلوگرم ويتامين E در قالب 4 تيمار و 5 تكرار استفاده شد. در اين آزمايش وزن بدن در تيمارهاي آزمايشي نسبت به گروه شاهد كاهش يافت به طوري كه اين كاهش درتيمار 3 درصد كنگرفرنگي معني دار بود(p>0.05). در مصرف خوراك، تفاوت معني داري بين تيمارها مشاهده نشد. تيمارهاي آزمايشي تاثير معني داري بر وزن ران، سينه، قلب، چربي و لاشه نداشتند، اما وزن كبد و سنگدان به طوري قابل توجه اي افزايش داشت (0.05<p).