داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۰۸
کد مطلب : 8633
 

تعيين ارزش غذايي غلاف درخت كهور و تاثير سطوح مختلف آن بر عملكرد مرغ هاي تخمگذار
سيروس نوروزي ، اكبر يعقوب فر ، مهرداد شكرپور ، علي رضا صفامهر
 
تعيين ارزش غذايي غلاف درخت كهور و تاثير سطوح مختلف آن بر عملكرد مرغ هاي تخمگذار
اين تحقيق به منظور تعيين ارزش غذايي غلاف (دانه با غلاف) درخت كهور و همچنين بررسي اثرات سطوح مختلف آن بر عملكرد مرغ هاي تخمگذار انجام شد. نتايج مربوط به تركيبات شيميايي غلاف كهور شامل پروتئين خام، الياف خام، خاكستر خام، چربي خام، كلسيم، فسفر، كل تانن و كل تركيبات فنلي قابل استخراج به ترتيب برابر 75/11، 80/18، 50/0، 60/1، 55/0، 09/0، 03/5 و 52/7 درصد ماده خشك بود. انرژي قابل متابوليسم ظاهري، انرژي قابل متابوليسم ظاهري تصحيح شده براي ازت، انرژي قابل متابوليسم حقيقي، انرژي قابل متابوليسم حقيقي تصحيح شده براي ازت در غلاف كهور به ترتيب 81/3041، 75/3041، 51/3591 و 97/3592 كيلوكالري بر كيلوگرم برآورد شد. ميانگين انرژي قابل متابوليسم حقيقي و تصحيح شده بين تيمارهاي آزمايشي اختلاف معني داري را نشان داد . در قالب يك طرح كاملا تصادفي، تعداد 120 قطعه مرغ
تخم­گذار لگهورن سفيد در سن 47 هفتگي انتخاب و به چهار تيمار آزمايشي و شش تكرار شامل پنج قطعه مرغ در هر تكرار به مدت 14 هفته پرورش داده شدند. تيمارهاي آزمايشي شامل سطوح صفر، 5، 10 و 15 درصد غلاف كهور بود. نتايج اين آزمايش بين تيمارهاي آزمايشي براي صفات توليد تخم مرغ، توليد توده تخم مرغ، تعداد تخم مرغ، خوراك مصرفي و ضريب تبديل غذايي ارتفاع سفيده، واحد ها، درصد پوسته و وزن مخصوص تخم مرغ اختلاف معني داري را نشان داد. در كل با توجه به اثرات مثبت مشاهده شده از قبيل درصد توليد تخم مرغ و ضريب تبديل غذايي مشابه با گروه شاهد، پيشنهاد مي شود كه مي توان از غلاف درخت كهور تا سطح 10 درصد در جيره غذايي مرغ هاي تخمگذار استفاده نمود.

کليدواژگان: انرژي قابل متابوليسم، تركيبات شيميايي، عملكرد، غلاف درخت كهور، مرغ هاي تخم گذار