داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۰۸:۵۷
کد مطلب : 4132
 

اثرات گلوتن گندم بر جوجه گوشتی
مرجع : موسسه مرغداری ایران
 
اثرات گلوتن گندم بر جوجه گوشتی

گلوتن گندم پودری كرم رنگ با PH حدود ۸/۵ الی ۴/۶ است. از گلوتن گندم در صنایع نانوائی به خصوص در تولید نانهای فانتزی به طور وسیعی استفاده می شود. همچنین در صنایع ماكارونی، تهیه سوسیس و كالباس، در تهیه غذای كودك و همچنین در صنعت چسب سازی به كار می رود. كشورهای پیشرفته از گلوتن گندم به عنوان پوشش حفاظتی تخم مرغ استفاده می كنند. گلوتن گندم به عنوان بیوپلیمر جایگزینی برای پلیمرهای سنتزی در صنعت استفاده می شود.

در غذای ماهی به عنوان پلت چسبان از گلوتن گندم استفاده می شود. گلوتن گندم معمولاً حاوی ۸۰ ۷۵ درصد پروتئین، رطوبت آن حداكثر ۸ درصد، میزان خاكستر درحد صفر و كمترین میزان فیبرخام را دارد. میزان جذب آب آن حداقل ۱۷۰ درصد می باشد. پروتئین های مهم گلوتن گندم، گلوتنین وپرولامین است. گلوتن گندم علاوه بر این كه منبع پروتئینی مناسبی به شمار می رود، منبع مناسبی از اسیدآمینه ها، مخصوصاً اسیدآمینه های گوگرددار و گوگرد معدنی نیز می باشد. كمبود اسیدآمینه های گوگرددار مشكل عمده در تغذیه طیور می باشد .
وبستردرسال ۱۹۸۴ بیان كرد كه توازن اسید آمینه ها در گلوتن گندم بسیار مناسب است و علاوه بر این باعث خوشخوراكی غذا شده و نسبت به سایر موادغذائی دارای كمترین عوامل ضدتغذیه ای می باشد. هگرو فرناندودرسال ۱۹۹۷ گزارش كردند كه جوجه ها نسبت به ویسكوزیته در هفته اول زندگی خود بسیار حساس هستند و بالابودن ویسكوزیته روده منجر به كاهش فعالیت آنزیم ها و جذب كمتر مواد مغذی می گردد.

همچنین افزایش ویسكوزیته و ایجاد چسبندگی باعث كاهش سرعت عبور محتویات دستگاه گوارش می شود، در نتیجه مواد غذائی مدت بیشتری در روده می مانند و همین عامل باعث كاهش مصرف خوراك و در نتیجه كاهش رشد می گردد. از گلوتن گندم به عنوان منبع مناسب پروتئینی در تغذیه آبزیان (قزل آلا و میگو) نیز استفاده شده است .

هدف از انجام این آزمایش تعیین ارزش غذائی گلوتن گندم و تأثیر استفاده از آن بر توان تولیدی جوجه های گوشتی می باشد.در این پژوهش ارزش غذائی گلوتن گندم و تاثیر آن بر توان تولیدی جوجه های گوشتی بررسی شد. آزمایش با ۵ جیره غذائی انجام شد. جیره های آزمایشی شامل:

۱) جیره شاهد فاقد گلوتن گندم،

۲) جیره حاوی ۵/۲ درصد گلوتن گندم،

۳) جیره حاوی ۵ درصد گلوتن گندم،

۴) جیره حاوی ۵/۷ درصد گلوتن گندم،

۵) جیره حاوی ۱۰ درصد گلوتن گندم. جیره های آزمایشی از لحاظ انرژی و پروتئین یكسان بودند و برای ۳ دوره آغازین، رشد و پایانی تهیه شدند. مدت آزمایش ۴۹ روز بود. برای تهیه جیره های آزمایشی انرژی قابل سوخت و ساز تصحیح شده برای ازت و تركیبات شیمیائی (پروتئین، اسیدآمینه ها و…) گلوتن گندم اندازه گیری شد.

نتایج حاصل از ازمایش نشان داد كه افزایش وزن بدن جوجه هائی كه جیره شاهد و جیره حاوی ۵/۲ و ۵ درصد گلوتن گندم مصرف كردند بیشترین بود . جیره های حاوی ۵/۲، ۵ و ۱۰ درصد گلوتن گندم بهترین ضریب تبدیل خوراك را ایجاد كردند . میزان خوراك مصرفی در گروهی كه از جیره ۵/۷ درصد گلوتن گندم تغذیه كرده بودند كمترین مقدار بود .

درصد تلفات در بین هیچكدام از گروهها تفاوت معنی داری نداشتند. كمترین هزینه خوراك برای تولید یك كیلوگرم وزن زنده در گروههایی كه با ۵ و ۵/۲ درصد گلوتن گندم تغذیه شدند به دست آمد. درصد سینه گروههائی كه با جیره شاهد، ۵/۲ و ۵ درصد گلوتن گندم تغذیه شدند بیشترین مقدار بود و درصد ران، بالها و كبد بین گروهها تفاوت معنی داری نداشت. درصد چربی محوطه بطنی در گروهی كه با جیره ۵/۷ درصد گلوتن گندم تغذیه شدند بیشترین مقدار بود.

اقتباس از اولین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور دانشگاه تهران
مجید افشار۱ ، هوشنگ لطف اللهیان۲ ، نامدار اسكندر شیری۱