داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
پنجشنبه ۲۴ تير ۱۳۸۹ ساعت ۰۸:۵۰
کد مطلب : 1649
 

بررسي اثر تطابق حرارتي با استفاده از مكمل ويتامين C و E بر رشد جوجه هاي گوشتي تحت شرايط تنش گرمائي
دماي زياد محيط اثرات مضري بر روي مصرف خوراك، وزن زنده و بازده خوراكي دارد. در اين آزمايش از 576 جوجه نژاد راس براي ارزيابي اثر شرايط اوليه دمايي همراه با اضافه كردن مكمل هاي ويتاميني سي و اي در شرايط تنش گرمايي استفاده شد.
 
بررسي اثر تطابق حرارتي با استفاده از مكمل ويتامين C و E بر رشد جوجه هاي گوشتي تحت شرايط تنش گرمائي
دماي زياد محيط اثرات مضري بر روي مصرف خوراك، وزن زنده و بازده خوراكي دارد. در اين آزمايش از 576 جوجه نژاد راس براي ارزيابي اثر شرايط اوليه دمايي همراه با اضافه كردن مكمل هاي ويتاميني سي و اي در شرايط تنش گرمايي استفاده شد. در ابتدا جوجه ها به دو گروه نرمال و آزمايش تقسيم شده و گروه دوم در سن 5 روز تنش حرارتي اوليه 48 ساعتي را تحمل كردند. همه جوجه ها تا 35 روزگي تحت شرايط نرمال پرورش داده شدند. روز 34 مكمل هاي ويتاميني به جوجه ها داده شد و تا پايان دوه ادامه داشت. در دو هفته پاياني تمام جوجه ها در شرايط تنش گرمايي چرخه اي قرار داده شد. پس از پايان دوره تنش، كاهش وزن با رشد جبراني برطرف شد. شرايط تنش در 5-6 روزگي و مكمل هاي ويتاميني سي و اي منجر به بهبود عملكرد جوجه ها شد و طي تنش گرمايي مكمل ويتامين اثر محافظت كننده بالقوه اي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي داشت