داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۰۵:۵۸
کد مطلب : 5564
 

مميوند، محمد
مقايسه ارزش غذايي جند نمونه ارزن و استفاده آن در جيره جوجه هاي گوشتي
 
مقايسه ارزش غذايي جند نمونه ارزن و استفاده آن در جيره جوجه هاي گوشتي
ابتدا تركيب شيميايي ارزنهاي مختلف تعيين شد . نتايج نشان مي دهد كه ميانگين غلظت پروتئيني خام (4/11 ) به دست آمده براي ارزن بالاتر از ذرت و در دامنه 96/8 تا 7/12 بود . مقادير فيبر خام و خاكستر در ارقام ارزن بطور قابل ملاحظه اي بالاتر از ذرت بوده و ميانگين ‏‎AME‎‏ بدست آمده براي ارقام ارزن در حد برآورد شده براي ذرت بود. در پايان دوره پرورش از هرقفس يك قطعه مرغ و يك قطعه خروس به طور تصادفي انتخاب و كشتار شدند و صفات لاشه شامل درصد لاشه و چربي حفره بطني تعيين گرديد . در آزمايش ديگري به منظور تعيين قابليت هضم پروتئين و فسفر واريته هاي ارزن از سطح 100 درصد جايگزيني براي ذرت با 4 تكرار و هرتكرار 12 قطعه جوجه يكروزه استفاده شد . در سن 21 روزگي از هر قفس تعدا 6 قطعه بطور تصادفي انتخاب و به وسيله جابجايي مهره گردني خفه شدند و محتويات ايلئوم جهت تجزيه شيميايي جمع آوري شد . نتايج اين مطالعه نشان داد كه اختلاف معني داري بين سطوح مختلف جايگزيني ارزن به جاي ذرت تا سن 42 روزگي از نظر مصرف خوراك ، ضريب تبديل خوراك ، نسبت راندمان پروتئين ‏‎(PER)‎‏ و كارايي انرژي وجود نداشت . بطوركلي نتايج حاصل از اين مطالعه نشان ميدهدكه ارزن از ارزش غذايي مناسبي در جيره جوجه هاي گوشتي برخوردار است و به راحتي مي توان آن را تا سطح 50 درصد جايگزين كرد .