داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۱۲
کد مطلب : 5554
 

كتوك، شهرام
بررسي سطوح مختلف كنجاله كلزاو مكمل كلسيم در جيره برعملكرد جوجه‌هاي گوشتي
 
بررسي سطوح مختلف كنجاله كلزاو مكمل كلسيم در جيره برعملكرد جوجه‌هاي گوشتي
اين آزمايش به منظور بررسي سطوح مختلف كنجاله كلزا و مكمل كلسيم در جيره برعملكرد جوجه هاي گوشتي طرح ريزي شد .براي انجام آزمايش در سن 7 روزگي تعداد 1152 قطعه جوجه از نژاد آرين با ميانگين 7-+90 گرم امنختاب شدند و به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح بلوكهاي كاملا تصادفي با 4 تكرار به طور تصادقي بين قفسها تقسيم شدند . جوجه هاي گوشتي با 4 سطح كنجاله كلزا و 3 سطح كلسيم توصيه ‏‎ NRC‎‏از سن 7 تا 49 روزگي در طي 2 دوره آغازين و پاياني مورد تغذيه قرار گرفتند . در پاياه هردوره آزمايشي از هرتكرار يك قطعه جوجه انتخاب و جهت بررسي قسمتهاي مختلف لاشه كشتار گرديد. خوراك مصرفي بين تيمارها در سطوح مختلف كنجاله كلزا و كلسيم از نظرآماري تفاوت معني داري نشان داد ليكن كنجاله كلزا تاثير مثبتي بر روي خوارك مصرفي داشت به طوري كه ميانگين خوراك مصرفي در تيمارهاي فاقد كنجاله كلزا 58/4611 گرم در حالي كه ميانگين خوراك مصرفي در تيمارهاي حاوي 20درصد كنجاله كلزا 25/4818 گرم بود . ضريب تبديل خوراك درسطوح مختلف كنجاله كلزا از نظرآماري تفاوت معني داري وجودنداشت ولي درسطوح مختلف كلسيم تفاوت معني داري مشاهده شد .بنابراين استفاده از كنجاله كلزا هيچ تاثير نامطلوبي برضريب تبديل خوراك ندارد.