داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۳۰
کد مطلب : 7435
 

اثرات افزودني پروبيو- آنزيم بر عملكرد و متابوليت هاي خون جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف گندم و جو
علی نوبخت، رحیم بیگ بابایی، اكبر تقی زاده
 
اثرات افزودني پروبيو- آنزيم بر عملكرد و متابوليت هاي خون جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف گندم و جو
اين آزمايش جهت ارزيابي اثرات افزودني پروبيو- آنزيم بر عملكرد و متابوليت هاي خون جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف گندم و جو انجام شد. آزمايش در قالب طرح كاملاً تصادفي با تعداد 300 قطعه جوجه گوشتي سويه راس 308، در 5 تيمار شامل 1) شاهد (بدون استفاده از گندم و جو و افزودني پروبيو- آنزيم)، 2) جيره حاوي 15 درصد گندم و 15 درصد جو (در دوره آغازين) بدون استفاده از افزودني پروبيو- آنزيم، 3) جيره حاوي 15 درصد گندم و 15 درصد جو (در دوره آغازين) با استفاده از 05/0 درصد افزودني پروبيو- آنزيم 4) جيره حاوي 15 درصد گندم و 15 درصد جو (در دوره آغازين) با استفاده از 1/0 درصد افزودني پروبيو- آنزيم و 5) جيره حاوي 15 درصد گندم و 15 درصد جو (در دوره آغازين) با استفاده از 15/0 درصد افزودني پروبيو- آنزيم. در دوره رشد، ميزان استفاده از گندم و جو در جيره ها به 30 درصد افزايش يافت. آزمايش به مدت 42 روز در دو دوره شامل دوره آغازين (1 تا 21 روزگي) و دوره رشد (22 تا 42 روزگي) انجام گرديد. در پايان دوره آزمايش، نتايج حاصله نشان داد كه كاربرد سطوح مختلف گندم و جو داراي اثرات معني داري بر برخي از شاخص هاي عملكرد، كيفيت لاشه و سطح ايمني خون جوجه هاي گوشتي مي باشد (05/0>P). بهترين ضريب تبديل غذايي (51/1) در دوره آغازين با استفاده از 15 درصد گندم و 15 درصد جو در گروه آزمايشي 2 و در دوره رشد (04/2) در گروه شاهد بدست آمد. بالاترين درصد جگر (01/3 درصد) نيز درگروه آزمايشي 2 مشاهده گرديد. در حالي كه بالاترين درصد سنگدان (67/2 درصد) متعلق به گروه شاهد بود. كمترين درصد هتروفيل (67/9 درصد) در گروه آزمايشي 4 حاصل گرديد. با توجه به نتايج حاصله، استفاده از دانه هاي گندم و جو به مقادير 15 درصد در جيره هاي آغازين و 30 در جيره هاي رشد جوجه هاي گوشتي بدون استفاده از افزودني پروبيو- آنزيم بدون داشتن اثرات سوء بر عملكرد، كيفيت لاشه و متابوليت هاي خون امكان پذير است، ليكن استفاده 1/0 درصدي از اين افزودني، موجب كاهش درصد هتروفيل ها در خون جوجه هاي گوشتي مي گردد.

کليدواژگان: افزودني پروبيو– آنزيم، جوجه هاي گوشتي، سطح ايمني، عملكرد، متابوليت هاي خوني