داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۰۲
کد مطلب : 6210
 

اثر سطوح مختلف كنجاله كلزاي جايگزين سويا بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
داوودي جابر,گلزارادبي شهرام,حاجي اصغري سيديوسف,مقدم غلام علي,فرامرزي علي
 
اثر سطوح مختلف كنجاله كلزاي جايگزين سويا بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
هدف از اين تحقيق بررسي اثر سطوح مختلف کنجاله کلزاي جايگزين (صفر، 20، 40، 60، 80 و 100 درصد سوياي مصرفي) در جيره جوجه هاي گوشتي بر روي عملکرد، وزن اندام هاي داخلي و پارامترهاي خوني و تعيين مقدار انرژي قابل متابوليسم کنجاله کلزا به روش سيبالد و هم چنين تعيين ميزان گلوکوزينولات و اسيد اروسيك در کنجاله كلزا بود. طرح به صورت کاملا تصادفي در 6 تيمار، 4 تکرار و 15 قطعه در هر تکرار انجام شد. در اين تحقيق از 360 قطعه جوجه مرغ گوشتي يک روزه هيبريد کاب استفاده شد كه به مدت 49 روز تحت تاثير 6 تيمار قرار داشتند. قبل از تنظيم جيره هاي غذايي، مقدار انرژي قابل متابوليسم کنجاله کلزا و هم چنين ميزان گلوکوزينولات و اسيد اروسيك آن تعيين شد. در تمامي جيره ها از يك مولتي آنزيم (با نام تجاري کمين) به مقدار 0.05 درصد استفاده شد. صفاتي مثل وزن هفتگي، ضريب تبديل غذايي و متوسط خوراک مصرفي تعيين شدند. هم چنين وزن قلب، کبد، پانکراس، چينه دان و سنگدان نسبت به وزن بدن و سطح هورمون هاي تيروئيدي (T4, T3) سرم خون در سن 49 روزگي (پايان دوره)، تعيين شد. آناليز داده ها به كمك مدل هاي خطي و مقايسه ميانگين ها به روش دانکن و با استفاده از نرم افزارSAS انجام گرفت. در آناليز شيميايي کنجاله كلزا مشاهده شد كه مقدار گلوکوزينولات هاي آليفاتيک و اسيد اروسيک بالاتر از کنجاله کانولا بود. با افزايش سطح کنجاله به بيش از 40 درصد جايگزين سويا، ميزان خوراک مصرفي و افزايش وزن به طور معني داري کاهش و ضريب تبديل غذايي به طور معني داري افزايش يافت. بين سطوح مختلف کنجاله از نظر تاثير بر وزن نسبي سنگدان، پيش معده و پانکراس اختلاف معني داري مشاهده نشد. وزن نسبي قلب و کبد در تيمارهايي كه با 80 و 100 درصد کنجاله کلزاي جايگزين سويا تغذيه شده بودند، به طور معني داري افزايش يافت. از نظر غلظت هورمون هاي T3 و T4 در کل دوره، تفاوت معني داري بين سطح 80 و 100 درصد کنجاله کلزا با گروه هاي ديگر مشاهده شد و مقدار هورمون هاي مذکور در اين دو گروه نسبت به ساير گروه ها کاهش يافت. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که در جيره طيور گوشتي مي توان کنجاله کلزا را تا 40 درصد جايگزين سويا نمود بدون اين كه هيچ گونه اثر نامطلوبي بر توان توليدي پرنده ها داشته باشد. هم چنين با بهبود کيفيت کنجاله، استفاده از سطوح بالاتر آن در جيره امکان پذير مي باشد.