به نام خدا
اولين خبرنامه آزمايشی ايجاد گرديده است.
اين نمونه فاقد هدر و فوتر است اما می توان تصويری را به عنوان هدر و تصوير ديگری را به عنوان فوتر ايميل ايجاد نمود.