اثر استفاده از سطوح مختلف عسل بر قابلیت جوجه درآوری و مرگ و میر جنینی در بلدرچین ژاپنی

13 دی 1395 ساعت 9:21

عبدالاحد رسولی . فرزاد باقرزاده کاسمانی . جعفر آشوری . وحیده صباغی


چکیده :
به منظور بررسی اثر غوطه ور سازی تخم بلدرچین ژاپنی در سطوح مختلف عسل بر قابلیت جوجه درآوری و میزان مرگ و میر جنینی طی انکوباسیون تعداد 120 عدد تخم بلدرچین ژاپنی به 4 تیمار (1 تیمار شاهد و 3 تیمار غوطه ور شده در محلول های حاوی 5، 10 و 15 درصد عسل) که هر تیمار دارای 3 تکرار مشتمل بر 10 عدد تخم بلدرچین بود، تقسیم گردید. نتایج نشان داد که تیمار محلول 10 درصد عسل باعث افزایش معنی دار (P<0.05) قابلیت جوجه درآوری در تخم بلدرچین شده و همچنین همه تیمارهای اعمال شده باعث کاهش معنی دار (P<0.01) تلفات جنینی در دوره 8 تا 14 روزگی انکوباسیون شدند.


کد مطلب: 11173

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcc1sqs.2bqsm8laa2.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net