پاسخ های ایمنی زود هنگام و پیشرفت بیماری زایی برونشیت عفونی پرندگان با پروفایل های حدت متفاوت

12 اسفند 1395 ساعت 21:18

حسین رضایی (دانشجوی سال ششم دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران)


چکیده
برونشیت عفونی پرندگان در ابتدا در سلول های اپی تلیال قسمت فوقانی دستگاه تنفسی جوجه ها تکثیر پیدا می کند، که موجب القای هر دو تغییر تعدیلی موروفولوژیک و ایمنی در بدن می شود. به هر حال، ارتباط بین القای پاسخ های ایمنی موضعی توسط برونشیت عفونی و مکانیسم های بیماری زایی هنوز کاملا روشن نشده است.
این مطالعه بیان پروفایل ژن های مربوط به پاسخ های ایمنی در نمونه های نای بعد از چالش با دو جدایه ی فیلدی برزیلی A وB برونشیت عفونی از همان ژنوتیپ و ارتباط این پاسخ ها با تکثیر ویروسی و با تغییرات پاتولوژیک در نای و کلیه را مقایسه کرد. ما یک تاثیر سرکوب کننده بر فعالیت زود هنگام مسیر TLR7را یافتیم که به دنبال سطوح بیان پایین تر التهاب ژن های مربوطه ی القا شده به وسیله ی چالش با جدایه ی B برونشیت عفونی هنگامی که با چالش جدایه ی برونشیت عفونی مقایسه شد. ایمنی واسطه ی سلولی ژن های مرتبط همچنین سطوح پایین تر بیان در نمونه های نای از پرنده هایی که با جدایه ی B در یک روز پس از عفونت مطرح شدند.افزایش بار ویروسی و درصد بالاتر پرندگان با ضایعات مربوطه که درنمونه های نای و کلیه جوجه ها ی در معرض چالش با جدایه ی Aو B برونشیت عفونی مشاهده شدند .
این الگوی متفاوت پاسخ های ایمنی زود هنگام پیشرفته بعد از جدایه ی B برونشیت عفونی، مربوط به مهار بیان TLR7،منجر به پاسخ پیش التهابی ناکافی و پاسخ های ایمنی با واسطه ی سلولی پایین می شود، به نظر می رسد با ضایعه ی کلیوی شدید و یک قابلیت افزایش تکثیر این جدایه در جوجه ارتباط دارد.


کد مطلب: 11181

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcb88b8.rhb8wpiuur.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net