آیا طرح کاهش سن کشتار باعث چالش قیمت جوجه شده است یا عواملی دیگر در آن دخیل هستند ؟
بله
خیر
عواملی دیگر دخیل هستد
تغذیه


اثرات مکمل کردن جیره با پودر سیر و آنتی اکسیدان تجاری بر پایداری اکسیداتیو گوشت مرغ در فریزر
حسین ایراندوست . حمیدرضا وراثی . هوشنگ لطف الهیان . محمدرضا وراثی
اثر پودر نعناع فلفلي و بادرنجبويه بر عملکرد و قابليت هضم پروتئين و چربي در جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
اميري قنات سامان زهرا, اسماعيلي پور اميدعلي, ميرمحمودي روح اله, مظهري مژگان
تاثير حذف مكمل ويتاميني در جيره هاي با سطح متفاوت انرژي بر عملكرد و تركيب لاشه جوجه هاي گوشتي در مواجه با تنش گرمايي
بهروز دستار، امين عشايري زاده، سعيد زره داران، بهاره شعبان پور، اميد عشايري زاده، رضا ميرشكار
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ۱۳:۴۷
اثر محدوديت كمي خوراك و تغذيه وعده اي بر عملكرد، تركيبات لاشه و عارضه آسيت در جوجه هاي گوشتي
حسين محب الديني، بهروز دستار، محمود شمس شرق، سعيد زره داران
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ۱۳:۲۵
بررسي اثرات حذف مكمل هاي معدني و ويتاميني از جيره رشد و پاياني طيور گوشتي
عبدالرضا كامياب، عليرضا محمد حسيني، محمد مرادي شهربابك
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ ۱۵:۰۰
مقايسه اثر چهار نوع آنزيم مختلف تجارتي بر عملكرد و برخي از خصوصيات دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره برپايه جو
حسن شيرزادي، حسين مروج، محمود شيوا زاد
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ ۱۳:۳۷
تاثير سطوح مختلف تريتيكاله و جو بدون پوشينه بر عملكرد، خصوصيات لاشه و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
علي رضا فروغي، اكبر يعقوبفر، حسن صالح، علي رضا حسابي نامقي
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ ۱۳:۳۲