تخم مرغ
تغذیه
بهداشت و بیماری
مدیریت پرورش
مرغ گوشتی
مرغ تخم گذار
مرغ مادر
دام

نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مقاله » تخم مرغ

توابع رياضي توصيف كننده ي منحني توليد تخم مرغ يك لاين مادري تجاري گوشتي

۷ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۳۱

عباس صفري عليقيارلو ، رسول واعظ ترشيزي ، عباس پاكدل

در تحقيق حاضر، تابع مناسب براي توصيف منحني توليد تخم مرغ خط مادري در يك لاين تجاري گوشتي، با برازش توابع گاماي ناقص(وود)، گاماي ناقص تصحيح شده، تابع جزء به جزء، تابع جزء به جزء تصحيح شده، تابع رگرسيون چند جمله اي علي و شفر و تابع لجستيك غيرخطي تعيين شد. پارامترهاي هر تابع با استفاده از رويه غير خطي و روش تكرار گوس- نيوتن نرم افزارآماريSAS برآورد شدند. توابع برازش شده بر اساس ضريب تعيين تصحيح شده (R2adj)‎، ميانگين مربعات خطا (MSE)‎ و ضريب آكايك (AIC)‎ با يكديگر مقايسه شدند. نتايج نشان داد كه تابع جزء به جزء نسبت به ساير توابع مورد استفاده در تحقيق حاضر، به نحو مطلوب تري منحني توليد تخم مرغ اين لاين تجاري را توصيف مي نمايد.

کليدواژگان: توابع رياضي ، لاين تجاري گوشتي. ، منحني توليد تخم مرغ