تخم مرغ
تغذیه
بهداشت و بیماری
مدیریت پرورش
مرغ گوشتی
مرغ تخم گذار
مرغ مادر
دام

نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مقاله » تغذیه

بررسي استفاده از آزولافيليكولوئيدس در جيره جوجه های گوشتی

۱۶ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۲۲

جهت بررسي امكان استفاده از آزولا در تغذيه جوجه هاي گوشتي،آزمايشي در قالب يك طرح كاملا تصادفي متعادل با استفاده از 675 قطعه جوجه گوشتي نر يك روزه لوهمن به مدت هشت هفته به اجرا در آمد. 9 جيره حاوي سطوح مختلف آزولا (صفر، 6، 8، 10 و 12) درصد آزولاي تازه و 6، 8، 10 و 12 درصد آزولاي انبار شده) با 3 تكرار و هر تكرار شامل 25 قطعه جوجه با شرايط پرورشي يكسان تحت آزمايش قرار گرفتند. صفات اندازه گيري شده شامل خوراك مصرفي، افزايش وزن روزانه، ضريب تبديل غذايي و ارزيابي اقتصادي جيره ها در پايان دوره بودند. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد كه ميانگين مقدار خوراك مصرفي در كل دوره بين جيره هاي آزمايشي تفاوت معني داري را نشان نداد (05/0>‏‎p‎‏). همچنين افزايش وزن در كل دوره در جوجه هايي كه از جيره هاي حاوي 6، 8 و 10 درصد آزولاي تازه مصرف كرده بودند در مقايسه با جوجه هايي كه جيره بدون آزولا (شاهد) را مصرف كرده بودنداختلاف معني داري مشاهده نشد (05/0>‏‎p‎‏). ولي افزايش وزن در جوجه هايي كه از جيره هاي حاوي 12 درصد آزولاي تازه و 6، 8، 10 و 12 درصد آزولاي انبار شده را مصرف كرده بودند به طور معني داري كمتر از افزايش وزن جوجه هاي تغذيه شده با جيره شاهد بود (05/0>‏‎p‎‏). بهترين ضريب تبديل غذايي در جيره آزمايشي حاوي 6 و 8 درصد آزولاي تازه (به ترتيب 09/2 و 15/2) در مقايسه با جوجه هايي كه جيره آنها حاوي 10 و 12 درصد آزولاي انبار شده (به ترتيب 65/2 و 70/2 )مشاهده گرديد كه اختلاف بين آنها معني دار بوده (05/0>‏‎p‎‏) ولي در مقايسه با گروه شاهد (5/2 تفاوت معني داري مشاهده نگرديد. از نظر ارزيابي اقتصادي جيره هاي آزمايشي، هزينه تهيه خوراك جيره هاي آزمايشي با 6 و 8 درصد آزولاي تازه (به ترتيب 930 و 931 ريال) در مقايسه با گروه شاهد (961 ريال) داراي كمترين هزينه بوده و اختلاف بين آنها معني دار بود (05/0>‏‎p‎‏).