داخلی     آرشيو خبر     مرغ مادر
Share/Save/Bookmark
۱ نظر
 
جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۱۵
کد مطلب : 7199
 

مطالعه اثر آنتي بيوتيك ها بر تيتر سرمي مايكوپلاسما گالي سپتيكم و مايكوپلاسما ساينويه
دكتر عليرضا طالبي ؛ دكتر محمد قاسمي لك
 
مطالعه اثر آنتي بيوتيك ها بر تيتر سرمي مايكوپلاسما گالي سپتيكم و مايكوپلاسما ساينويه
هدف: بررسي اثر آنتي بيوتيک هاي لينکواسپکتين، تيامولين، تايلوزين، سيپروفلوکساسين و ائروفلوکساسين بر روي تيتر سرمي طيور مبتلا به مايکوپلاسماگالي سپتيکم (Mg) و مايکوپلاسما ساينويه(Ms) .
طرح: مطالعه مشاهده اي.
حيوانات: چهل و دو قطعه مرغ مادر سويه راس.
روش: چهل دو قطعه مرغ مادر در سن 35 هفتگي (36 قطعه از يک واحد مبتلا به Mg و Ms و همچنين 6 قطعه از يک واحد عاري از مايکوپلاسماهاي مذکور) تهيه و 7 گروه 6 تايي (6 گروه آلوده و يک گروه غيرآلوده) به صورت جداگانه در قفسهاي سيمي در شرايط مطالق با توصيه هاي سويه راس نگهداري شدند. نمونه هاي خون با استفاده از سرنگ هاي 2 ميلي ليتري از وريد بالي اخذ گرديد و آزمايشهاي سريع سرمي (Rapid serum plate agglutination test "RSPAT" اليزا بر روي نمونه هاي خون انجام شد. به 5 گروه از 6 گروه آلوده (گروههاي 1 الي 5) آنتي بيوتيک هاي انتخابي مايکوپلاسماها (گروه 1= لينکواسپکتين، گروه 2= تيامولين، گروه 3= تايلوزين، گروه 4= سيپروفلوکساسين و گروه 5 = انروفلوکساسين) به مدت 5 روز کامل با دز توصيه شده هر دارو به روش آشاميدني داده شد و گروه 6 به عنوان گروه آلوده کنترل براي بررسي اثر داروها و گروه 7 به عنوان گروه غيرآلوده جهت کنترل آلودگي محيطي در نظر گرفته شد. پس از اتمام دوره درماني، نمونه هاي خون مجددا اخذ و و پس از انجام آزمايشهاي سرمي، نتايج مورد برسي قرار گرفتند.
تجزيه و تحليل آماري: در برنامه SPSS از روشهاي آناليز واريانس Two tailed pair t-test استفاده شد.
نتايج: اين مطالعه نشان مي دهد که ميزان تيتر اليزاي سرم مرغهاي مادر مبتلا به مايکوپلاسما گالي سپتيکم و مايکوپلاسما ساينويه در داخل گروه و بين گروهها از يکديگر متفاوت بوده و حتي تيتر اليزاي Mg يک قطعه مرغ با تيتر اليزاي Ms همان قطعه (بدون توجه به گروه) از يکديگر اختلاف داشت. تيتر اليزاي سرمي طيور گروه 6 (آلوده کنترل) در طي دوره آزمايش، روند افزايشي داشت ولي تيتر اليزاي سرمي طيور تحت درمان (گروههاي 5-1) روند کاهشي را نشان مي داد و اين امر بيانگر آن است که آنتي بيوتيک هاي مورد مطالعه بر روي روند بيماريهاي Mg و Ms تاثير داشته اند منتهي ميزان اثر اين آنتي بيوتيک ها از هم متفاوت بوده به طوري که آنتي بيوتيک هاي تايلوزين تارتارات و انروفلوکساسين بر روي Mg نسبتا موثر بوده و بر روي Ms کمترين اثر را داشته اند در حالي که بيشترين کاهش تيتر اليزا در سرم طيور گروههاي تحت درمان با آنتي بيوتيک هاي لينکواسپکتين، تيامولين و سيپروفلوکساسين مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: تجويز آنتي بيوتيک هاي انتخابي عليه مايکوپلاسما، تيتر سرمي طيور مبتلا را به ميزان قابل توجهي (P<0.05) کاهش داده ولي هيچ کدام از آنتي بيوتيک هاي مورد مطالعه قادر به حذف آن نمي باشند.

کليدواژگان: راس طيور ، اليزا ، آنتي بيوتيك ، تيامولين ، لينكواسپكتين ، تايلوزين ، سيپروفلوكساسين ، آنزوفلوكساسين ، تيتر ، Mg , Ms
 


alireza
۱۳۹۱-۱۲-۰۳ ۱۲:۰۶:۴۵
خيلي خوبه ممنونم