داخلی     آرشيو مقاله     مرغ مادر
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۳۴
کد مطلب : 8071
 

بررسي تاثير سطوح مختلف اسيدهاي آمينه گوگرد دار بر عملكرد نيمچه ها و مرغان مادر گوشتي
رضا پور اسلامي ، فتح ا... بلداجي ، سعيد حسني
 
بررسي تاثير سطوح مختلف اسيدهاي آمينه گوگرد دار بر عملكرد نيمچه ها و مرغان مادر گوشتي
در اين آزمايش اثر سطوح مختلف اسيدهاي آمينه گوگرددار بر رشد نيمچه ها و عملکرد مرغ مادر گوشتي آرين در قالب طرح کاملا تصادفي بررسي شد. آزمايش در 3 مرحله در دوره پرورش (21-0 هفتگي) و توليد (60-24 هفتگي) گله مرغ مادر گوشتي انجام گرفت. گروه هاي آزمايشي شامل سطوح 80، 90، 100، 110 و 120 درصد احتياجات مرغ مادر گوشتي به اسيدهاي آمينه گوگرددار بودند. يافته هاي اين آزمايش نشان داد که سطح اسيدهاي آمينه گوگرددار جيره غذايي بر درصد يکنواختي و افزايش وزن نيمچه ها بي تاثير است (P>0.05). اما درصد توليد تخم مرغ و گرم توده تخم مرغ توليدي با ازا هر مرغ در روز در ابتداي دوره توليد تحت تاثير اسيدهاي آمينه گوگرددار جيره غذايي قرار مي گيرند (P<0.05). به علاوه سطوح متفاوت ميتونين به اضافه سيستين جيره بر قابليت جوجه درآوري و وزن نتاج يکروزه در دوره پاياني توليد اثر معني دار نداشت (P>0.05). بنابراين چنين استنباط مي شود که کاهش اسيدهاي آمينه گوگرددار جيره به ميزان 80% نه تنها موجب تعويق رشد و تکامل نيمچه ها يا کاهش عملکرد گله مرغ مادر گوشتي نمي گردد، بلکه باعث عملکرد مطلوب گله و کاهش هزينه هاي توليد مي شود.

کليدواژگان: اسيدهاي آمينه گوگرددار ، مرغ مادر گوشتي ، نيمچه