تخم مرغ
تغذیه
بهداشت و بیماری
مدیریت پرورش
مرغ گوشتی
مرغ تخم گذار
مرغ مادر
دام

نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مقاله » تغذیه

تاثير مكمل سازي گلوتامين بر فعاليت برخي آنزيم ها، پارمترهاي خوني، تلفات و عملكرد جوجه هاي گوشتي درگير با سندرم افزايش فشار خون ريوي (آسيت)

۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۰۷

مختار فتحي

مطالعه اي براي بررسي تاثير افزودن گلوتامين به جيره بر فعاليت آنزيمهاي لاكتات دهيدروژناز، آلانين ترانس آمينازآسپارتات ترانس آميناز پلاسما، پارامترهاي خوني، تلفات و عملكرد به مدت 4 هفته در جوجه هاي گوشتي تحت آسيت القايي انجام شد. تعداد 160 قطعه جوجه نر گوشتي راس سويه 308 به طور كاملاً تصادفي در2 تيمار با 4 تكرار و 20 جوجه در هر تكرار تقسيم شدند. جوجه هاي مورد آزمايش، براي القاي سندرم افزايش فشار خون ريوي(آسيت) و ، در دماي سرد طبق برنامه دمايي ويژه اي قرار گرفتند. 2 تيمار آزمايشي عبارت بودند: 1-از تيمار شاهد و 2-تيمار گلوتامين، كه حاوي يك درصد گلوتامين در خوراك مصرفي به همراه جيره پايه بود. نتايج به دست آمده در اين تحقيق نشان داد كه تيمار گلوتامين به طور معني داري (05/0 >P) سبب بهبود ضريب تبديل در هفته پنجم و كل دوره شد. نتايج پارامترهاي خوني نشان داد كه تعداد گلبول قرمز ، درصد هماتوكريت و مقدار هموگلوبين تحت تاثير تيمارها قرار نگرفتند. فعاليت آنزيم هاي ASTوALT در روز 42، در تيمار گلوتامين به طور معني داري كمتر از تيمار شاهد بود اماLDH پلاسما تحت تاثير تيمارها قرار نگرفت. نسبت يطن راست به كل بطن ها (RV/TV)و ميزان تلفات ناشي از آسيت در روز 42، نيز در تيمار گلوتامين به طور معني داري كمتر از تيمار شاهد بود.

کليدواژگان: آسيت،گلوتامين، فعاليت آنزيمي، عملكرد، پارمترهاي خوني