داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۰۰:۰۰
کد مطلب : 5524
 

مجيد غلامي آهنگران و همكاران
تعيين تيپ و آناليز مولكولي ژن S1 ويروس برونشيت عفوني در جوجه هاي گوشتي استان اصفهان
 
تعيين تيپ و آناليز مولكولي ژن S1 ويروس برونشيت عفوني در جوجه هاي گوشتي استان اصفهان
فاصله زماني تابستان 1385 تا تابستان 1386 از گله هاي جوجه گوشتي واجد سندرم تنفسي مشكوك به برونشيت عفوني در استان اصفهان با اخذ تاريخچه نمونه ناي اخذ شد . RNA ي ويروسي با كيت تخليص RNA استخراج شد و در واكنش RT-PCR يك مرحله اي با پرايمرهاي 2 uni 1 S و 2 XCE كه براي ويروسهاي برونشيت عفوني مشترك است، قطعه اي بطول 1200 جفت باز از ژن S 1 مورد تكثير قرار گرفت سپس محصول RT-PCR براي شناسايي و تفريق تيپهاي ماساچوست، 274 D و 4/91 به روش Nested PCR با پرايمرهاي اختصاصي تيپ، تكثير شد . درNested PCRسويه هاي رفرانس 274 D و 120 H ،4/91 با پرايمرهاي اختصاصي تيپ، بترتيب، قطعاتي به طول Nested PCR ،، پنج جدايه در RT-PCR جدايه شناسايي شده در 7 جفت باز توليد كردند . از 975 ، 295 و 217 قطعاتي به طول 295 جفت باز همانند سويه هاي رفرانس 120 H و 2 جدايه قطعا تي به طول 975 جفت باز همانند سويه رفرانس 4/91 توليد كردند . سپس قطعه 1650 جفت بازي از ژن 1 S سويه هاي مربوط به تيپ 4/91 و ماساچوست تعيين توالي شدند . نتايج تعيين توالي ضمن تائيد نتايج Nested PCR نشان داد سويه هاي متعلق به تيپ 4/91 شباهت بيشتري با سويه بيماريزاي 4/91 دارند و سويه متعلق به تيپ ماساچوست شباهت زيادي با سويه واكسنيH120 نشان مي دهد . علاوه براين، مقايسه توالي ژن S 1 سويه هاي 4/91 اصفهان با ساير سويه هاي رفرانس 4/91 نشان داد، سويه هاي اصفهان در برخي موقعيتهاي نوكلئوتيدي و اسيدآمينه اي منحصر بفرد مي باشند كه اهميت آنها بوضوح مشخص نيست . بهرحال، با تائيد حضور تيپ 4/91 در استان اصفهان و با توجه به اختلاف حدود 25 درصدي سويه هاي 4/91 اصفهان با سويه واكسني 120 H ، بنظر مي رسد براي كنترل برونشيت عفوني يك راهبرد واكسيناسيون مناسب لازم است