داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۵۶
کد مطلب : 6064
 

منصور مياحي ، احمد زندمقدم ، علي فضل آرا ، هديه جعفري
بررسي ميزان آفلاتوكسين هاي B1 و M1 در جگر ، عضلات سينه و ران مرغ هاي كشتار شده در كشتارگاه اهواز
 
بررسي ميزان آفلاتوكسين هاي B1 و M1 در جگر ، عضلات سينه و ران مرغ هاي كشتار شده در كشتارگاه اهواز
مايكوتوكسين ها متابوليت هاي ثانويه سمي و سرطان زاي توليد شده به وسيله برخي از قارچ ها نظير آسپرژيلوس فلاووس مي باشند. حضور مايكوتوكسين ها در مواد غذايي وابسته به عوامل مختلفي از قبيل نوع قارچ، محصولات غذايي آلوده، عوامل محيطي و ميزبان است. اين مطالعه به منظور تعيين ميزان سم آفلاتوكسين هاي B1 و M1 در جگر، عضلات سينه و ران مرغ هاي گوشتي انجام گرفت. بدين منظور 40 نمونه از هر يك از اندام هاي جگر، عضلات سينه و ران مرغ هاي كشتار شده در كشتارگاه اهواز جمع آوري و از نظر آلودگي به آفلاتوكسين هاي B1 و M1 به روش HPLC مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج نشان داد 5/37 درصد جگرها، 5/22 درصد عضلات سينه و ران مرغ هاي كشتار شده آلوده به سم آفلاتوكسين بودند. جگر و عضلات سينه به ترتيب داراي بالاترين و كمترين ميانگين ميزان آلودگي به آفلاتوكسين هاي B1 و M1 بودند. تجزيه و تحليل آماري نشان داد ميانگين مقدار باقي مانده آفلاتوكسين B1 و M1 در جگر به طور معني داري بيشتر از عضلات سينه و ران مرغ هاي كشتار شده بود (01/0P<).