تخم مرغ
تغذیه
بهداشت و بیماری
مدیریت پرورش
مرغ گوشتی
مرغ تخم گذار
مرغ مادر
دام

نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مقاله » تغذیه

مقايسه اولين فايتاز ايراني با نوع مشابه وارداتي بر عملكرد، فراسنجه هاي خون و قابليت هضم در جوجه گوشتي نر تغذيه شده با سطوح مختلف فسفر

۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۰

كريم سعيدي اول نوقابي، احمد حسن آبادي، حسن نصيري مقدم، خشايار پورنيا

چکيده:
به­ منظور بررسي تاثير دو نوع مكمل فايتاز بر عملكرد، فراسنجه­هاي خوني و قابليت هضم جوجه­هاي گوشتي نر تغذيه شده با دو سطح مختلف فسفر، 480 قطعه جوجه گوشتي يك روزه سويه تجاري راس در يك طرح كاملاً تصادفي در قالب آزمايش فاكتوريل در 12 تيمار (4 تكرار و 10 قطعه جوجه در هر تكرار) استفاده شد. تيمارها شامل 3 سطح فايتاز (صفر، 500 و 750 واحد فايتاز در كيلوگرم)، دو سطح فسفر (فسفر متداول و 20% فسفر متداول) و دو نوع آنزيم (ايراني و وارداتي) بود كه براي مدت 45 روز به جوجه­هاي داده شدند. نتايج حاصله از اين پژوهش نشان داد كه مكمل فايتاز باعث بهبود مصرف خوراك، ضريب تبديل غذايي و قابليت هضم فسفر و چربي شد (05/0> P )، همچنين افزودن فايتاز به جيره باعث افزايش وزن نسبي قلب، پانكراس، سينه، ران، طحال و درصد لاشه شد (05/0> P ). از طرفي نتايج مشخص كرد كه افزايش غلظت فسفر جيره باعث افزايش فسفر و كاهش كلسيم خون و همچنين افزايش قابليت هضم ظاهري فسفر (05/0> P ) و كاهش قابليت هضم ظاهري چربي و اسيد آمينه شد (05/0> P ). بنابراين با توجه به صفات اندازه­گيري شده تفاوتي بين مصرف آنزيم فايتاز ايراني و خارجي مشاهده نشد و سطح 750 واحد فايتاز در كيلوگرم جيره باعث افزايش صفات عملكري و قابليت هضم فسفر و چربي در جوجه گوشتي شد، همچنين مكمل فايتاز نتوانست اثرات تيمار با سطوح فسفر كم را جبران كند.

کليدواژگان:
فايتاز، عملكرد، قابليت هضم، جوجه گوشتي