تخم مرغ
تغذیه
بهداشت و بیماری
مدیریت پرورش
مرغ گوشتی
مرغ تخم گذار
مرغ مادر
دام

نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » مقاله » تغذیه

اثر سطوح متفاوت ويتامين E جيره غذايي بر راندمان مرغ هاي مادر گوشتي و ايمني هورمورال

۴ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۱۵

دكتر محمد اميري اندي ، مهندس مجيد افشار

تعداد 280 قطعه مرغ مادر گوشتي سو يه تجاري آرين بصورت تصادفي به هفت گروه آزمايشي تقسيم شدند. تيمارها شامل شش گروه آزمايشي بودند كه جيره هاي حاوي سطوح20، 40 ،60، 80، 100 و 120 واحد بين المللي ويتامين E در كيلوگرم را در سنين 26 تا 35 هفتگي دريافت كردند. گروهي هم به عنوان گروه شاهد جيره بدون ويتامين E مكمل را دريافت كرد. توليد و وزن تخم مرغ،باروري،ماندگاري و جوجه درآوري (30 و35 هفتگي) تحت تاثير سطح ويتامين E در جيره مرغ هاي مادر قرار نگرفت. ولي پرندگاني كه40 واحد بين المللي ويتامين E در كيلوگرم جيره را دريافت كردند در 35 هفتگي جوجه درآوري (بر اساس تخم مرغ بارور)بيشتري در مقايسه با مرغ هاي مادري داشتند كه سطوح 0 و 20 واحد بين المللي ويتامين E را دريافت كردند (به ترتيب 79/90% در مقابل 09/85% و 60/86%). سطوح ويتامين E تاثيري بر تيتر آنتي بادي (IgG) بر عليه ويروس بيماري نيوكاسل در مرغ هاي مادر در سن 35 هفتگي نداشت. تيتر آنتي بادي جوجه هاي يكروزه ي حاصل از مرغ هاي مادري كه 60 واحد بين المللي ويتامين Eدر كيلوگرم جيره را دريافت كردندبيشتر (05/0> p) از جوجه هايي بود كه مادرانشان 0 و 20 واحد بين المللي ويتامين E را دريافت كردند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه نياز ويتامين Eدر مرغ هاي مادر گوشتي آرين جهت تداوم جوجه درآوري مطلوب 40 واحد بين المللي در كيلوگرم جيره و براي به حداكثر رساندن انتقال آنتي بادي از مرغ مادر به نتاج احتمالا بيشتر است.

کليدواژگان: ويتامين E ، مرغ مادر گوشتي آرين ، جوجه در آوري و ايمني نتاج