داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
جمعه ۲۱ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۷:۱۰
کد مطلب : 5712
 

رامين نوذريان شهري
تأثير پودر ريشه زرد چوبه بر روي پاسخ هاي ايمني و برخي فراسنجه هاي بيو شيميايي سرم خون در جوجه هاي گوشتي
 
تأثير پودر ريشه زرد چوبه بر روي پاسخ هاي ايمني و برخي فراسنجه هاي بيو شيميايي سرم خون در جوجه هاي گوشتي
اين پژوهش از پودر ريشه زرد چوبه (تورمريك) به عنوان يك ماده اضافه شونده در جيره جوجه هاي گوشتي استفاده و پاسخ ايمني وبرخي فراسنجه هاي بيوشيميايي سرم خون مورد برسي قرار گرفت.سطوح پودر زرد چوبه مورد استفاده در اين ازمايش 0، 0/33، 0/66 و 1درصد) بود.بدين منظور از 300 قطعه جوجه يك روزه گوشتي (سويه راس 308 ) در قالب طرح آزمايشي كاملا تصادفي كه شامل 4 تيمار و هر تيمار شامل 5 تكرار و هر تكرار 15 قطعه جوجه را در بر ميگرفت انجام شد .آزمايش از سن يك روزگي شروع و تا سن 41 روزگي ادامه داشت.در سنين 25 و 41 روزگي تيتر آنتي بادي بر عليه ويروس آنفلوانزا و نيوكاسل در سرم خون اندازه گيري شد.همچنين در سن 41 روزگي غلظت فراسنجه هاي بيوشيميايي خون (كلسترول،تري گليسريدLDL،HDL در سرم خون اندازه گيري شد.نتايج بدست آمده در مورد تيتر آنتي بادي توليدي عليه بيماري نيوكاسل و آنفلوانزا در سنين( 25 و 41 روزگي) تفاوت معني داري را بين گروه كنترل و تيمار شاهد نشان نداد.سطوح مختلف پودرريشه زردچوبه اثر معني داري بر فراسنجه هاي بيوشيميايي خون مانند(كلسترول(LDL،HDL نداشت ولي اين تفاوت بر روي تري گليسريد خون معني دار بود P<0/05 نتايج حاصل از اين آزمايش نشان مي دهد كه افزودن زرد چوبه در جيره جوجه هاي گوشتي به علت پايين آوردن سطح تري گليسريد خون موجب بهبودي عملكرد سيستم قلبي عروقي مي شود، همچنين به دليل داشتن مواد آنتي اكسيداني مي تواند افزايش قدرت ايمني در مقابله با بيماريهاي شايع در طيور را سبب شود