داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۳۹
کد مطلب : 5694
 

خطيب جو، علي
بررسي اثر تغذيه مرطوب بر رشد جبراني جوجه هاي گوشتي
 
بررسي اثر تغذيه مرطوب بر رشد جبراني جوجه هاي گوشتي
دراين تحقيق تعداد 160 قطعه جوجه گوشتي نر انتخاب و سپس جوجه ها به 8 تيمار آزمايشي تقسيم شدند .طرح فوق به صورت آزمايش فاكتوريل شامل چهار سطح محدوديت فيزيكي و دوروش تغذيه در قالب طرح كاملا تصادفي با چهار تكرار و 5 قطعه براي هر تكرار در اخل هر تيمار بود . همچنين به منظور بررسي شاخص هاي عملكرد ، ارزيابي ، رسيدن وزن شاهد مرطوبخوار به 2 كيلوگرم بود . براي مرطوب كردن جيره به هر كيلوگرم جيره خشك 2 كيلوگرم آب اضافه شد. جهت تجزيه تركيبات لاشه از هر تكرار يك قطعه جوجه بطور تصادفي انتخاب و بعدازكشتن و جداكردن دستگاه گوارش مورد تجزيه قرارگرفت. نتايج نشان داد كه مصرف خوراك ، وزن زنده پايان دوره ، افزايش وزن 42-25 روزگي و سرعت رشد نسبي دوروش تغذيه مرطوب به طور معني داري بيشتر از تغذيه خشك بود ولي بين ضريب تبديل غذايي گروهي كه جيره آنها خشك يا مرطوب تفاوت معني داري مشاهده نگرديد .همچنين نتايج نشان داد كه اعمال محدوديت وزن پايان دوره تمام گروهها محدود شده و شاهد معني دار نبود از طرف ديگر در هردوروش تغذيه سرعت رشد نسبي گروههاي محدود شده بطور معني داري بيشتر ازشاهد بود.نتايج نشان داد كه اثر مرطوب كردن جيره روي درصد لاشه ، درصد ران ، درصد ماده خشك لاشه ، درصد خاكستر لاشه ، درصد چربي و درصد پروتئين لاشه در تمام سطوح محدوديت غذايي تفاوت معني داري با جيره متداول نداشت ولي درصد چربي بطني گروهي كه از جيره مرطوب استفاده كرده بودند بيشتر از گروه ديگر در تمام سطوح محدوديت بود.