داخلی     آرشيو مقاله     مرغ مادر
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۱
کد مطلب : 9393
 

بررسی اثراستفاده ازهیدروکسی پروپیل متیل سلولزبا ویسکوزیته بالا، ایزوفلاوان های سویا و آرژنین بر کنترل کاهش عملکرد ناشی از چاقی در مرغ مادر
نویسندگان سعید خلجی ؛مجتبی زاغری؛ مهدی گنج خانلو؛ فاطمه غازیانی دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 
بررسی اثراستفاده ازهیدروکسی پروپیل متیل سلولزبا ویسکوزیته بالا، ایزوفلاوان های سویا و آرژنین بر کنترل کاهش عملکرد ناشی از چاقی در مرغ مادر
زمینه‌مطالعه: مرغ‌های مادر امروزی بیش از نیازشان خوراک مصرف می‌کنند که این به دلیل انتخاب ژنتیکی برای سرعت رشد بالاتر در سطح لاین‌ها و عدم توانایی پرنده در کنترل اشتها می‌باشد که منجر به ذخیره انرژی مازاد، چاقی و در نتیجه افت تولید خواهد شد. هدف: این آزمایش به منظور بررسی اثرات آرژنین، ایزوفلاوان‌های سویا و هیدرکسی پروپیل متیل سلولوز با ویسکوزیته بالا (HPMC) برای کنترل چاقی در مرغ-های مادر گوشتی صورت گرفت. روش‌کار: برای این منظور تعداد 320 قطعه مرغ مادر گوشتی سویه کاب 500 بصورت آزمایش فاکتوریل 2×2×2×2 و در قالب طرح کاملا تصادفی بین تیمارها تقسیم شدند. فاکتورها شامل HPMC‌، ایزوفلاوان‌های سویا، آرژنین و میزان انرژی دریافتی بودند. تولید تخم‌مرغ، وزن‌ تخم‌مرغ و مقدار دان اختصاص یافته بصورت روزانه ثبت گردید. مرغ‌ها هر دو هفته یک بار وزن کشی شده و از آنها خون‌گیری بعمل آمد و میزان هماتوکریت، هموگلوبین و هموگلوبین‌گلوکوزیله شده (A1-c)، شمارش تفریقی گلبول‌های سفید خون‌ و نیز غلظت تری‌گلیسرید، کلسترول، گلوکز و استروژن پلاسما اندازه‌گیری شد. در پایان آزمایش 2 قطعه پرنده از هر تکرار کشتار و فراسنجه‌های مربوط به لاشه اعم از وزن لاشه، وزن چربی حفره بطنی، وزن کبد، وزن تخمدان، تعداد فولیکول‌ها و سلسله مراتب فولیکولی تعیین شد. نتایج: نتایج بدست آمده نشان داد که افزایش انرژی جیره منجر به افزایش معنی‌دار وزن مرغ‌ها، درصد زرده، غلظت گلوکز، تری‌گلیسرید، کلسترول، هموگلوبین و هماتوکریت، درصد چربی محوطه بطنی و وزن تخمدان و کاهش معنی‌دار درصد لمفوسیت گردید (05/0?P و01/0?P). افزودن آرژنین تاثیری معنی‌داری بر وزن مرغ‌ها نداشت ولی باعث افت کلسترول، تری‌گلیسرید و درصد هموگلوبین A1-c گردید ( 05/0?P). افزودن ایزوفلاوان‌های سویا و HPMC باعث کاهش معنی‌دار وزن مرغ‌ها، وزن تخم‌مرغ، میزان تری‌گلیسرید و کلسترول سرم و افزایش تولید گردید ( 05/0?P). ایزوفلاوان‌ها باعث افزایش معنی دار درصد وزن چربی محوطه بطنی و درصد کبد گردید ( 05/0?P). نتیجه‌گیری نهایی: افزودن هر کدام از این مواد به تنهایی اثرات مثبتی در جلوگیری از افت تولید ناشی از چاقی نشان داد و استفاده توام این مواد این اثرات مثبت را تقویت کرد.

کلیدواژگان
آرژنین؛ انرژی؛ عملکرد؛ ایزوفلاوان؛ HPMC